สมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ

ตามที่ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น มีผลบังคับใช้วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น ข้อ 14 ได้กำหนดให้ “หนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องมีสถานะเป็นสมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคม ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรับรอง”

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ เป็นนิติบุคคลที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ให้การรับรอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ซึ่งผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สมาคมฯ ที่ความถี่ 145.1250MHz หรือโทรศัพท์ 089-425-8383

10386749_307113469460011_442884616346499683_n