ประชุมคณะทำงาน จัดอบรมและสอบ วันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค. 58

ขอเชิญคณะทำงาน จัดการอบรมและสอบ พนักงานวิทยุสมัครเล่น จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมประชุม ณ ที่ทำการสมาคม วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558
เวลา 13:00-16.00 น.

วาระการประชุม

1. จัดทีมเพื่อแบ่งหน้าที่
2. ประชุมย่อยแต่ละทีม
3. นัดหมาย การทำงานในแต่ละทีม
4. ซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ