ตรวจสอบสถานะภาพสมาชิกในระบบฐานข้อมูล กสทช

ด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา กสทช ได้เริ่มใช้ระบบข้อมูลสมาชิกสมาคมแบบ Online ซึ่งส่งผลให้ ผู้ที่จะขอสัญญาณเรียกขานใหม่ หรือต่ออายุบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น จะต้องมีข้อมูลในฐานข้อมูลของ กสทช    หาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบ แล้วไม่พบข้อมูลหรือหมดอายุสมาชิกแล้ว . ก็จะไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตให้   ทั้งนี้ หนังสือรับรองที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ ก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกแล้ว

ซึ่งข้อมูลดังกล่าว สมาคมฯ เป็นผู้บันทึกข้อมูล   ผู้ที่ประสงค์จะตรวจสอบว่าตนเองยังม่สภาพสมาชิกหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์

http://emf.nbtc.go.th/arclub/system/publiccheck.html

หรือระบบภายในของสมาคมที่ www.hamdb.in.th

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุสมาชิก สามารถติดต่อได้ที่ที่ทำการสมาคม หรือสอบถามที่ความถี่ 144.7250MHz

อนึ่ง สมาคมกำลังพิจารณาการขอต่ออายุสมาชิกแบบ Online  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก จะได้ไม่ต้องเดินทางไกล  .. หากมีความคืบหน้า จะประกาศให้ทราบต่อไป