ฐานข้อมูล

 

 

ชมรม/กลุ่ม ที่ได้รับการรับรองแล้ว

  1. 001/2557 ชมรมวิทยุสมัครเล่นอำเภอยางชุมน้อย
  2. 002/2557 ชมรมวิทยุสมัครเล่นอำเภอราษีไศล
  3. 001/2558 ชมรมวิทยุสมัครเล่นเมืองศรีสะเกษ

 

สถานีเชื่อมโยงระบบอื่น (i-Gate)

  1. HS3QQS 144.390MHz เมืองศรีสะเกษ
  2. HS3MXC 144.390MHz ราษีไศล

 

สถานีเชื่อมโยงระบบอื่น (Gateway) http://www.rast.or.th/gateway

  1. E25CN (Analog) 145.7750 MHz – HS3DXD เมืองศรีสะเกษ
  2. E25CO (Digital) 145.7875MHz – HS3QQS เมืองศรีสะเกษ Registration

 

สถานีทวนสัญญาณ http://www.rast.or.th/gateway

  1. สมาคมนักวิทยุสมัคเล่นศรีสะเกษ RV9 145.7725/145.7125 (E24BG)  Analog Repeater

Leave a comment