คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมปี 2558-2559 (วาระ 2 ปี)

นางพรชยา พุทธเสน       HS3JLR    นายกสมาคม
นางกัณหา พันธ์คำ          HS3JMT    อุปนายกคนที่ 1
นายรัชภูมิ ราศรี               HS3SUG   เลขานุการ
นายคุณาวุฒิ สืบเสน        HS3QQS   นายทะเบียน
นายทัศนัย ทัศนศึกษา     HS3LEW    ประชาสัมพันธ์
นายกิตติศักดิ์ บรรลงค์     E24KYD     เหรัญญิก
นายสุธรรม นันกลาง        HS3ZXD    นายสถานี
นายไพฑูรย์ กลวยทอง    HS3OJY    เทคนิค
นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน     HS4GCW  วิชาการ
นายวิชิตชัย แสงนวล       HS3ZXE    ปฏิคม
นายพิชิต เจียงวงศ์          HS3ONN   ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

 

นายกสมาคม HS3JLR

10678618_339700732867951_9197080404590061217_n

Leave a comment