บทบาทและหน้าที่

  1. เป็นตัวแทนนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในการทำกิจกรรมต่างๆ
  2. ทำหน้าที่สถานีควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่น
  3. ส่งเสริมความรู้ และความสามัคคี ของนักวิทยุสมัครเล่นในจังหวัด
  4. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานในกรณีภัยพิบัติ ในส่วนกิจการวิทยุสมัครเล่น

 

 

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ เป็นสมาชิก สหพันธ์สมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายภาคอีสาน (FRANCE)

Leave a comment