รายชื่อพนักงานวิทยุสมัครเล่น ในจังหวัดศรีสะเกษ

ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นสูง (AAROL) ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (IAROL) ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BAROL)
SELECT * FROM hs3ak_ntc_data WHERE callsign<>'-' AND (location='ศรีสะเกษ' OR hamdb LIKE '%HS3AK%') ORDER BY callsign,LICDF_ID
ที่ Callsign ชื่อ - นามสกุล ประเภท วันที่หมดอายุ ข้อมูลสมาคม ARClub  
1 E20FVR นายวรรณรัตน์ เพ็ชรรัตน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-14 สมทบ:2015-12-08 ศรีสะเกษ
2 E20HZI นายเสริมพงษ์ ทองสัมฤทธิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 วิสามัญ:2016-01-16 กรุงเทพมหานคร
3 E20IVO นายณรงค์ฤทธิ์ สวนหมาก ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-05-07 วิสามัญ:2022-04-30 ศรีสะเกษ
4 E20JBT นายกุศล บัวแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-02-25 HS1AB:2018-08-14
HS1AB:2016-07-29
ศรีสะเกษ
5 E20UXZ นายกษิดิ์เดช จังอินทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-03-05 ศรีสะเกษ
6 E20XNS นายมงคล หิมพานต์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-04-24 วิสามัญ:2021-02-12 HS3AK:2021-02-12 ศรีสะเกษ
7 E21FU นายพิทักษ์สิน อุตรวิเศษ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 ศรีสะเกษ
8 E21NXB นายสมชาย ฉัตรทันต์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-21 ศรีสะเกษ
9 E21OWM นายเอราวัณ เทศขันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-07-01 ศรีสะเกษ
10 E21YXZ นายสุทธิพจน์ นรพัชรีรัตน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2000-05-25 ศรีสะเกษ
12 E22BVB นายจรัล จันทรโสภา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-11-06 ศรีสะเกษ
13 E22CKY นายจีระพงษ์ หอมหุน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-23 ศรีสะเกษ
14 E22DWX นายภานุพันธ์ ทวีสิน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-07-14 วิสามัญ:2015-12-29
วิสามัญ:2016-01-07
HS1AR:2020-04-05 สระบุรี
16 E22ETZ นายคำสูญ บุญโย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-05-13 สามัญ:2019-12-08 HS3AK:2019-12-08 สระบุรี
18 E22GEA นายสุริวงษ์ จังอินทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-03 ศรีสะเกษ
19 E22HVD นายสังวาลย์ ทองแย้ม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-11-21 HS3AU:2023-11-21 ศรีสะเกษ
21 E22JPY นายสมพงษ์ ทิพย์บำรุง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-03-31 สมทบ:2021-03-24 HS3AK:2021-03-24 กรุงเทพมหานคร
22 E22JQS นายอิทธิพล ทิพย์รัตน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-26 สามัญ:2019-11-25 HS3AK:2019-11-25 ศรีสะเกษ
23 E22KEE นายกัณญสิงห์ สมบัติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-10 HS1AM:2017-04-01 ศรีสะเกษ
24 E22LAZ นายสิทธิพล ทองอยู่คง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-15 HS1AM:2017-07-31 ศรีสะเกษ
25 E22NAD นายชลชัย สายดิ่ง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-05 วิสามัญ:2015-11-17 สระบุรี
26 E22NKI ว่าที่ ร.ต.มหธน จูมสิมมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-08-20 สามัญ:2021-09-27 ศรีสะเกษ
27 E22PIC นายเสนอ บรรลือทรัพย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-01-27 สมทบ:2017-01-22 HS3AK:2017-01-22 ปทุมธานี
28 E22QEH นายกุศล เรณุนันท์ ณ อยุธยา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-22 สมทบ:2021-11-22 อำนาจเจริญ
29 E22QIT นายอภิศักดิ์ ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-17 วิสามัญ:2017-04-23 HS3AK:2017-04-23
HS3AK:2017-04-23
ศรีสะเกษ
30 E22QOR นายสมเกียรติ สุขสำเร็จ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-23 สมทบ:2018-01-12 กรุงเทพมหานคร
31 E23AVN นางสาวฟาติมา ลอตันหยง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-03-28 วิสามัญ:2022-02-25 ศรีสะเกษ
32 E23AXL นายอุษมาร์ ลอตันหยง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-03-28 วิสามัญ:2022-02-25 ศรีสะเกษ
33 E23DED นายอุทัย วันศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-05-02 ศรีสะเกษ
34 E23DJL นายรักษ์ อินทนา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-05-13 ศรีสะเกษ
35 E23EHQ นายวรากร นาคนาคา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-06-04 ศรีสะเกษ
36 E23ERC นายพิชิต วรพุฒ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-06-11 ศรีสะเกษ
37 E23EXO นายประกอบ แก่นสาร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-06-16 ศรีสะเกษ
38 E23FGT นายบุญชู จันทร์เปรียง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-06-20 ศรีสะเกษ
39 E23FJU นายแดง มหาวงศ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-06-25 ศรีสะเกษ
40 E23FJY นางสาวนาตยา กิ่งทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-06-25 HS5AC:2019-04-08 ศรีสะเกษ
41 E23GHX นายปฏิวัติ ทองลือ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-05-24 วิสามัญ:2023-05-24 ศรีสะเกษ
42 E23GKW นายศรีรัตน์ มาลาศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-07-11 ศรีสะเกษ
43 E23GNV นายพณิชพล จันทร์สุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-11-07 ศรีสะเกษ
45 E23GVH นายสมพาน เหมือนมาตย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-20 ศรีสะเกษ
46 E23IYN นายชัยวัฒน์ ห่วงเพชร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-20 ศรีสะเกษ
47 E23JSB นายมหินทร บุญภา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-08-19 สามัญ:2019-06-09 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
48 E23JSC นายอัครวินทร์ ทวีชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-08-19 สามัญ:2018-04-27 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
50 E23KID นายพรชัย ราชแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-08-27 ศรีสะเกษ
51 E23KIL นายสมศักดิ์ ธรรมสาร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-10-16 HS3AS:2020-12-31 ศรีสะเกษ
52 E23LCJ นายศุภกร โพธิ์งาม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-09-09 ศรีสะเกษ
53 E23LFG นางสาวรัชตา พุทธรักษา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-09-11 ศรีสะเกษ
54 E23LOJ นายสมชาย แจ่มสงค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-09-18 ศรีสะเกษ
55 E23LOO นายจักราช ชูเขียว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-09-18 ศรีสะเกษ
56 E23LRX นายนิรุส บุตรดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-09-13 HS3AU:2019-09-13 ศรีสะเกษ
57 E23MGO นายประสิทธิ์ ศรีดาชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-09-30 ศรีสะเกษ
58 E23MJF นายธานินทร์ บัวเลิง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-10-02 ศรีสะเกษ
59 E23MQA นายพงค์วิวัตร์ วรรณา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-10-07 ศรีสะเกษ
60 E23MRI นายชำนาญ ไชยปัญญา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-10-08 ศรีสะเกษ
61 E23MWI นายเจนณวัฒน์ คำโท ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-10-08 HS1AB:2023-10-08 ศรีสะเกษ
62 E23NFK นายอุทัย อ่อนทุม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-10-23 ศรีสะเกษ
63 E23NHS นายประทีป เชื้อทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-10-24 ศรีสะเกษ
64 E23NPW นายครองพันธุ์ พินิจประภา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-11-03 ศรีสะเกษ
65 E23NQW นายวิชัย ผู้มีสัตย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-11-04 HS1AM:9999-09-08 ศรีสะเกษ
66 E23NTC นายศักรินทร์ แก้วคำรอด ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-11-06 ศรีสะเกษ
67 E23NWN นายอนุชา สมฤทธิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-11-13 HS1AM:9999-10-07 ศรีสะเกษ
68 E23NWQ นายคำรณ ผิวเรือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-11-13 ศรีสะเกษ
69 E23OFC นายภาสวิชญ์ คำมุงคุณ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-11-21 ศรีสะเกษ
70 E23OHN นายวิวัฒน์ เยาวเรศ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-11-27 ศรีสะเกษ
71 E23OMF นายสุภีย์ ภูแบ่งไม้ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-03 ศรีสะเกษ
72 E23OMK นางสุภาพร ประริมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-03 ศรีสะเกษ
73 E23OPG นายจิรพงศ์ อ้วนแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-05 ศรีสะเกษ
74 E23OQC นางสาวศิริพร ภมร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-05 ศรีสะเกษ
75 E23ORC นายสุชีพย์ อินตา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-05 ศรีสะเกษ
76 E23OVT นายสุนทร พันธ์โชติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-10 ศรีสะเกษ
77 E23OXE นายอนุชิต ทองจินดา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-11 ศรีสะเกษ
78 E23OYB นางสาวสุดาภรณ์ ชื่นชม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-11 วิสามัญ:2017-12-22 ศรีสะเกษ
79 E23OZN นายกมลชัย จงห่อกลาง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-12 ศรีสะเกษ
80 E23UFP นายเอกชัย องอาจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-16 ศรีสะเกษ
81 E23UHY ส.ต.นนท์ฐวัจน์ เอมหลุ่ม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-17 ศรีสะเกษ
82 E23ULF นายนะไร เสียงเพราะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-18 ศรีสะเกษ
83 E23UMN นายสมศักดิ์ โสดาคำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-19 ศรีสะเกษ
84 E23UPB นายอนันต์ ยวลใจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-23 HS1AM:9999-09-08 ศรีสะเกษ
85 E23UPV นายทวีศักดิ์ นามวิชา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-24 ศรีสะเกษ
86 E23USQ นางสาวพรรณุภา วงษา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-26 ศรีสะเกษ
87 E23VOT นายสุนทร กะตะศิลา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-21 ศรีสะเกษ
88 E23VQC นายสุริโย จันดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-22 ศรีสะเกษ
89 E23VUC นายกรองชาติ นิลเพชร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-28 สามัญ:2019-03-14 ศรีสะเกษ
90 E23VUD นายบรรพต โสดามุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-28 สามัญ:2018-07-15 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
91 E23VUE นายแนน เครือพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-28 ศรีสะเกษ
92 E23VVU นายวสันต์ สุภาลักษณ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-30 ศรีสะเกษ
93 E23WAN นายอุทัย บุตรเพชร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-02-06 ศรีสะเกษ
94 E23WBW นายมัก สีดากุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-02-09 ศรีสะเกษ
95 E23WKE นายอุดม ศิริกร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-02-25 ศรีสะเกษ
96 E23WOQ นายศิริชัย กิ่งเกษ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-03-02 ศรีสะเกษ
97 E23XCT นายสมพร ชินกลาง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-03-06 ศรีสะเกษ
98 E23XTN นายสมภพ ศรัทธาธรรม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-02 สามัญ:2016-09-19 HS3AK:2016-09-19 ศรีสะเกษ
99 E23XTP นายวัลลภ วิเศษชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-02 สามัญ:2018-07-15 ศรีสะเกษ
100 E23XTS นายเชย ย่อทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-02 ศรีสะเกษ
101 E23XZR ด.ญ.กานต์ธิดา แสงนวล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-09 ศรีสะเกษ
102 E23YAW นายเปรมปรีดี อินตะนัย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-10 ศรีสะเกษ
103 E23YBZ นายกฤษติวกร ธรรมแสง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-16 ศรีสะเกษ
104 E23YFV นางสาวจารุวัล จันเปรียง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-23 ศรีสะเกษ
105 E23YPQ นายพงสุวรรณ์ บุญส่ง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-28 HS1AB:9999-05-26 ศรีสะเกษ
106 E23YQV นายวารินทร์ อุปชาย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-30 ศรีสะเกษ
107 E23ZEH นายเกียรติศักดิ์ ไญยะพงค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-05-25 ศรีสะเกษ
108 E23ZET นายคมกริช ศรีสวัสดิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-05-25 สมทบ:2015-12-09 ศรีสะเกษ
109 E23ZGY นายชัยเชษฐ โทนะพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-05-28 วิสามัญ:2016-12-29 HS3AK:2016-12-29
HS3AK:2015-09-20
ศรีสะเกษ
110 E23ZGZ นายรัตนา หารไชย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-05-28 สามัญ:2016-12-29 ศรีสะเกษ
111 E23ZHA นายชัยณรงค์ โพธิวัฒน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-05-28 วิสามัญ:2015-09-21 HS3AK:2015-09-20 ศรีสะเกษ
112 E23ZHB นายวิชัย อ่อนศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-05-28 วิสามัญ:2015-09-19 ศรีสะเกษ
113 E23ZIE นายธวัฒชัย รัตนะวัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-05-29 ศรีสะเกษ
114 E23ZIF นายภูวิน ชูกลิ่น ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-05-29 ศรีสะเกษ
115 E23ZPY นายธนสุนทร ธรรมบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-06-16 ศรีสะเกษ
116 E23ZTU นายมงคล ใจดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-06-24 ศรีสะเกษ
117 E23ZXK นายชนะชัย ไชยณรงค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-07-09 ศรีสะเกษ
118 E23ZYH นายพิสิษฐ์ เวียงสมศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-07-17 ศรีสะเกษ
119 E24EIW นายธีระศักดิ์ คำพวง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-07-22 ศรีสะเกษ
120 E24ERS นายอนุทัศ สายทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-08-05 HS7AT:2015-08-03 ศรีสะเกษ
121 E24EYE นายกฤษณศักดิ์ สุขเสริม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-08-19 ศรีสะเกษ
122 E24GDS นางปนิดา ทวีชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-08 สามัญ:2019-07-15 HS3AK:2016-12-29
HS3AK:2015-09-08
ศรีสะเกษ
123 E24GNO นายสมหมาย สุนทรา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-25 สามัญ:2022-07-15 ศรีสะเกษ
124 E24GOU นายชัยชนะ โสภา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-29 ศรีสะเกษ
125 E24GSH นางชาลินี ใจดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-08 ศรีสะเกษ
126 E24GXB นางสาวเกศสุดา พิมพ์ทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-20 ศรีสะเกษ
127 E24GXJ นายเพชรรัตน์ อินศิริ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-20 วิสามัญ:2015-10-22 HS3AU:9999-03-23 อุบลราชธานี
128 E24GXK นายวุฒิไกร อินศิริ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-20 วิสามัญ:2015-10-22 HS3AU:9999-03-23 อุบลราชธานี
129 E24GYC นางสาวเชาวรัตน์ ปัสบาล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-21 วิสามัญ:2016-12-29 HS3AU:9999-06-12
HS3AK:2016-12-29
HS3AK:2015-10-21
ศรีสะเกษ
130 E24GYD ด.ญ.สุวนันท์ คนไว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-21 วิสามัญ:2015-12-29 HS3AU:9999-06-12 ศรีสะเกษ
131 E24GYE นางอัจรี คนไว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-21 วิสามัญ:2016-12-29 HS3AU:9999-06-12
HS3AK:2016-12-29
HS3AK:2015-10-21
ศรีสะเกษ
132 E24GYF นายสุริยันต์ รักษาชีพ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-21 วิสามัญ:2015-10-22 ศรีสะเกษ
133 E24GZU นายวิทยา มณีวรรณ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-23 ศรีสะเกษ
134 E24HBF นายฐิติวัชร พะวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-26 ศรีสะเกษ
135 E24HBN นายเกรียงศักดิ์ แซ่ตั้ง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-26 วิสามัญ:2021-02-05 HS3AK:2021-02-05
HS3AK:2015-10-21
ศรีสะเกษ
136 E24HBO ด.ช.เมธัส แซ่ตั้ง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-26 วิสามัญ:2021-02-04 HS3AK:2021-02-04
HS3AK:2015-10-21
ศรีสะเกษ
137 E24HCL นายจิรศักดิ์ ใครบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-27 ศรีสะเกษ
138 E24HCN นายศุภลักษณ์ นิยมวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-27 ศรีสะเกษ
139 E24HCQ นายปรัชญา อาจสาลี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-27 ศรีสะเกษ
140 E24HCU นายเหล็กไท หาญรุ่งโรจน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-27 วิสามัญ:2021-07-27 HS3AU:9999-11-18 ศรีสะเกษ
141 E24HCZ นายสูรย์ สายทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-27 ศรีสะเกษ
142 E24HDC นายพงษ์พัฒน์ คำเอี่ยม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-27 ศรีสะเกษ
143 E24HDT ด.ช.ปุณยวีร์ เมฆกัลจาย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-27 ศรีสะเกษ
144 E24HEG นางสาวนุจรินทร์ จันดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-27 ศรีสะเกษ
145 E24HEL นายคมสิทธิ์ บุญลพ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-27 ศรีสะเกษ
146 E24HFC นายกมล ปักปิ่น ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-28 ศรีสะเกษ
147 E24HFD นายชุมพร ปักปิ่น ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-28 สมทบ:2021-07-07 ศรีสะเกษ
148 E24HGA นายพชร บุญเหลือ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-28 ศรีสะเกษ
149 E24HGD นายณัชกร ปรากฏ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-28 ศรีสะเกษ
150 E24HIN นายภูริทัต โค้วไพโรจน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-28 ศรีสะเกษ
151 E24HKV นางสาวศิรประภา กลวยทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-30 สามัญ:2016-12-29
สามัญ:2019-10-28
HS3AK:2019-10-28 ศรีสะเกษ
152 E24HKW ด.ญ.สุวิตรา มะณีออน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-30 วิสามัญ:2019-10-28 HS3AK:2019-10-28
HS3AK:2015-10-28
ศรีสะเกษ
153 E24HMO นายธไนศวรรย์ สังวาลย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-03 HS3AU:2021-09-03 ศรีสะเกษ
154 E24HMS นายประสิทธิ์ สิงห์เจริญ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-03 วิสามัญ:2017-09-16 ศรีสะเกษ
155 E24HRM นายสุรพิน ลาภาไชย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-12 ศรีสะเกษ
156 E24HVR นางสาวพรทิพย์ ปิยะพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-23 ศรีสะเกษ
157 E24HWM นายสมศักดิ์ พันธ์เหนือ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-23 วิสามัญ:2021-11-16 HS3AK:2021-11-15
HS3AK:2021-11-15
ศรีสะเกษ
158 E24HYW นายพนา วงษ์พิทักษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-27 สมทบ:2018-05-31 ศรีสะเกษ
159 E24IDU นายชัยวัฒน์ กตะศิลา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-03 ศรีสะเกษ
160 E24IEQ นายธีรยุทธ บัวทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-07 HS3AU:9999-07-03 ศรีสะเกษ
161 E24IGX นายเทพพร สอนบุญทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-14 ศรีสะเกษ
162 E24IHL นายปริญญา รักษากิจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-15 สมทบ:2017-12-02 ศรีสะเกษ
163 E24IHM นายจงกลณี อินทนนท์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-15 วิสามัญ:2017-12-02 ศรีสะเกษ
164 E24ILF นายเกษม สุขสม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-24 ศรีสะเกษ
165 E24IOJ นายจิรายุส์ สุขหุ้ม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-29 วิสามัญ:2019-12-18 HS3AK:2019-12-18 ศรีสะเกษ
166 E24IOK นางสาวอิสรีย์ ดังประภา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-29 วิสามัญ:2019-12-18 HS3AK:2019-12-18 ศรีสะเกษ
167 E24IRD นายทยากร คติภักดีธรรม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-07 HS1AB:2016-01-05 ศรีสะเกษ
168 E24IRQ นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-08 สามัญ:2021-12-07 ศรีสะเกษ
169 E24IYX นายวสันต์ ดอกไม้ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 ศรีสะเกษ
170 E24IYY นางสาวอาภานุช ทิพย์ทวีสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 วิสามัญ:2016-01-19 ศรีสะเกษ
171 E24IZA นายวรวิทย์ ทองสัมฤทธิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 ศรีสะเกษ
172 E24IZB นายพีระพงษ์ ทิพย์ทวีสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 ศรีสะเกษ
173 E24JCA นายสุเทพ บุญมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-26 ศรีสะเกษ
174 E24JEB นายธิติวุฒิ เชิงชวรัตน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-29 วิสามัญ:2020-01-29 HS3AK:2020-01-29 ศรีสะเกษ
175 E24JED ส.ต.อ.โชติ รินทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-29 วิสามัญ:2016-01-30 ศรีสะเกษ
176 E24JGR นายธวัช ทับอ้อย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-02-03 HS8AS:2016-12-29 ศรีสะเกษ
177 E24JJC นายสุพจน์ กิ่งก้าน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-02-05 ศรีสะเกษ
178 E24JQP นายจิรานุวัฒน์ คันศร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-02-17 สมทบ:2015-09-21 ศรีสะเกษ
179 E24JSS นายพลกฤต ทองเสมอ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-02-22 สามัญ:2015-11-26 HS8AN:2016-01-26 นครศรีธรรมราช
180 E24JXA นายเรวัตร กัลปดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-02 HS1AM:9999-09-01 ศรีสะเกษ
181 E24KAG นายพยากรณ์ ก่อแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-10-16 HS0AC:2019-06-08 ศรีสะเกษ
182 E24KBO นายญาณภัทร พุมมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-26 ศรีสะเกษ
183 E24KBR นายเจริญชัย จังอินทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-26 ศรีสะเกษ
184 E24KCA นายสมปอง พิมพา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-27 ศรีสะเกษ
185 E24KCR นายประสพชัย สมัญญา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-09-19 วิสามัญ:2018-09-10 สุรินทร์
186 E24KCT นายทวิช สมัญญา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-09-19 วิสามัญ:2018-09-19 สุรินทร์
187 E24KCU นายชัยพงษ์ พิมพะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-03-16 วิสามัญ:2019-03-16 สุรินทร์
188 E24KCV นายพิรมย์ สาทิพจันทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-11-01 สมทบ:2022-10-27 สุรินทร์
189 E24KCW นายศรัณศิวัสว์ พัทธนศิรกาญจน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-27 ศรีสะเกษ
190 E24KDE นายปกาสิทธิ์ พวงแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-27 ศรีสะเกษ
191 E24KEN นายชัยวัฒน์ แก้วมหาวงค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-04-06 สมทบ:2022-03-19 ศรีสะเกษ
192 E24KES นายพันสุรีย์ เผ่าพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-04 ศรีสะเกษ
193 E24KFC นายเมธีภวัต สิทธิกุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-04 ศรีสะเกษ
194 E24KFF นางสาวสลักจิตร ยกพล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-11-08 ศรีสะเกษ
195 E24KFH นายมนิตย์ โทษา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-07 ศรีสะเกษ
196 E24KGI นายศิริศักดิ์ พรหมศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-09 ศรีสะเกษ
197 E24KGJ นายสมชาย ตั้งวัฒนศิริกุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-09 ศรีสะเกษ
198 E24KHV นายรวน เชื้อนางรอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-11-17 สามัญ:2016-11-27 HS3AB:2018-09-26 บุรีรัมย์
200 E24KHZ นายทองคำ ทำมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-14 ศรีสะเกษ
201 E24KIC นายพิสุทธิ์ รัตนโสภา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-09-26 HS7AM:2019-09-24 ศรีสะเกษ
202 E24KIH นายพิเชฐ เจตน์จงใจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-15 ศรีสะเกษ
203 E24KII นายณัฐวัตร ราษี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-15 ศรีสะเกษ
204 E24KIJ นายเมธาสิทธิ์ รินทร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-15 ศรีสะเกษ
205 E24KJN ส.ท.จตุพร บุตรอุดม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-18 ศรีสะเกษ
206 E24KJZ นายอัครพล นันทะเสน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-21 ศรีสะเกษ
207 E24KKJ นายชัยราช ภูทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-23 ศรีสะเกษ
208 E24KKV นางสุภาพร สมพร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-25 ศรีสะเกษ
209 E24KKW นายสุเทพ สมพร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-25 ศรีสะเกษ
210 E24KKX นายสุพิน หมุ่ยโท ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-28 ศรีสะเกษ
211 E24KLN นายฉลาด เดชแสง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-05 HS3AU:2023-06-05 ศรีสะเกษ
212 E24KLR นายสง่าศักดิ์ พันจัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-01 ศรีสะเกษ
213 E24KLT นายเชาวลิต วงค์ขันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-01 สมทบ:2017-10-27 ศรีสะเกษ
214 E24KLU นายนนทยา ศรีหาบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-01 ศรีสะเกษ
215 E24KMM นายทนงศักดิ์ เรืองไพศาล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-06 ศรีสะเกษ
216 E24KMX นายบุญเสริม ไชยสุวรรณ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-08 ศรีสะเกษ
217 E24KNJ นายมานิตย์ ทองดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-11 ศรีสะเกษ
218 E24KNR นายจรัส บุญโจม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-18 ศรีสะเกษ
219 E24KNW นายสำรวย พรมล้วน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-13 ศรีสะเกษ
220 E24KOG นายวิชัย ด้วงลำโกน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-15 ศรีสะเกษ
221 E24KOI นายดุสิต เครือไชย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-15 ศรีสะเกษ
222 E24KOK นายอัศวโกวิท พึ่งสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-18 ศรีสะเกษ
223 E24KOP นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-11-30 สามัญ:2016-12-29 HS1AB:2018-11-30 ศรีสะเกษ
225 E24KOZ นายวิทวัส ศรีดาพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-11-23 HS1AB:2022-11-09 ศรีสะเกษ
226 E24KPA นายสกัดเพชร ทาประจิตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-19 ศรีสะเกษ
227 E24KPB นายศิริศักดิ์ สีทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-19 ศรีสะเกษ
228 E24KPC นายถนอม ก้านแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-21 ศรีสะเกษ
229 E24KPS นายสำเร็จ มูระคา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-28 ศรีสะเกษ
230 E24KPW นายนพพร เจ็ดขันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-11-29 ศรีสะเกษ
231 E24KQI นายวุฒิศักดิ์ สุภิษะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-12-05 ศรีสะเกษ
232 E24KQJ นายวรฤทธิ์ คำสอน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-03 HS8AS:2022-04-04 ศรีสะเกษ
233 E24KQL นายสัมฤทธิ์ ดาสันทัด ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-12-05 HS8AS:2016-08-18 ศรีสะเกษ
234 E24KQP นายองอาจ อินทนนท์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-11-03 HS2AR:9999-06-01 ศรีสะเกษ
235 E24KRL นายอภิสิทธิ์ นีระเสน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-12-11 ศรีสะเกษ
236 E24KRM นางสาวปริษณา หงษ์ศิริ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-12-12 ศรีสะเกษ
237 E24KRU นายพีระพงศ์ บุดดาห์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-12-13 ศรีสะเกษ
238 E24KSF นายสมชาย อุปมัย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-18 HS1AM:9999-09-08 ศรีสะเกษ
239 E24KSJ นายนิยม ศรีดาพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-12-17 ศรีสะเกษ
240 E24KSY นายบุญสนอง บัวแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-12-19 วิสามัญ:2019-07-02 ศรีสะเกษ
241 E24KTC นายนาที คุณวิชา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-01-31 HS2AC:9999-02-03 ศรีสะเกษ
242 E24KTH นายสุรศักดิ์ ภู่สกุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-12-23 HS1AB:2016-07-24 ศรีสะเกษ
243 E24KTT นายฉัตรพล กองแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-12-24 ศรีสะเกษ
244 E24KUX นายสมบูรณ์ สาสังข์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-06 ศรีสะเกษ
245 E24KVH นายประเสริฐ ศิรินัย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-09 ศรีสะเกษ
246 E24KVI นายบุญช่วย ประจญ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-10 ศรีสะเกษ
247 E24KVK นายวีรชาติ สิมมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-10 สามัญ:2022-02-06 HS3AK:2017-02-06 ศรีสะเกษ
248 E24KWA นายอาคม เพ็งพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-21 ศรีสะเกษ
249 E24KWD นายศาศวัต พงษ์กิ่ง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-01-17 HS3AU:2019-01-16
HS4AG:2016-12-31
ศรีสะเกษ
250 E24KWZ นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-28 วิสามัญ:2015-12-29 ศรีสะเกษ
251 E24KXA นางฉัตรกมล แสงนวล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-28 สามัญ:2018-07-13 ศรีสะเกษ
252 E24KXD นายกิตติศักดิ์ บรรลังค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-28 สามัญ:2016-10-31 HS3AK:2016-10-31 ศรีสะเกษ
253 E24KXL นายสมชาย วรรณกิจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-29 ศรีสะเกษ
254 E24KYA นายบรรชา พวงเพ็ชร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-02-08 HS3AU:2023-02-08 ศรีสะเกษ
255 E24KYC นายวันดี นันทสิงห์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-31 ศรีสะเกษ
256 E24KYD นายอนัน สีนุต ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-31 สามัญ:2020-09-19 HS3AK:2020-09-19 ศรีสะเกษ
258 E24KZI นายมานะ มณีพงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-10 ศรีสะเกษ
259 E24LAA นายชาญณรงค์ เพ็งแจ่ม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-14 ศรีสะเกษ
260 E24LAB นายณรงค์ฤทธิ์ ชูคำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-14 ศรีสะเกษ
261 E24LAG นายไชยยัญ องอาจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-17 ศรีสะเกษ
262 E24LAH นายประหยัด เครือบุดดา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-17 ศรีสะเกษ
263 E24LAI นางสาวสุวรรณทิตย์ เชื้อหอม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-17 วิสามัญ:2018-07-05 ศรีสะเกษ
264 E24LAL นายวุฒิชัย ศิลาโชติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-18 ศรีสะเกษ
265 E24LAO นายเกียรติศักดิ์ บุญเพลิง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-18 ศรีสะเกษ
266 E24LAU นายไกรทอง อ่อนคำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-19 ศรีสะเกษ
267 E24LBL นายสำเริง โสมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-21 วิสามัญ:2019-02-17 ศรีสะเกษ
269 E24LBN นายนัฐพงศ์ ประศรีพัฒน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-21 ศรีสะเกษ
270 E24LBX นายสายรุ้ง สมาธิ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-21 ศรีสะเกษ
271 E24LBZ นายพิชิต อารี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-25 ศรีสะเกษ
272 E24LCJ นายเอกวิทย์ คันศร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-26 วิสามัญ:2013-02-10 ศรีสะเกษ
273 E24LCN นายปราณี ลอยเลื่อน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-27 สามัญ:2016-12-29 HS3AK:2016-12-29 อุบลราชธานี
274 E24LCO นายบุญมี พันธ์ภักดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-03-13 HS1AM:2019-05-04 ศรีสะเกษ
275 E24LCS นายกิตติศักดิ์ ปัญญาเอก ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-28 วิสามัญ:2022-06-20 ศรีสะเกษ
277 E24LDA นายจิระวัตน์ แสวงพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-03-27 HS8AC:2023-03-29 ศรีสะเกษ
278 E24LDN นายวัชระ ม่วงทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-03 ศรีสะเกษ
279 E24LDP นายพุฒิธร จันทะมั่น ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-03 วิสามัญ:2015-12-29 ศรีสะเกษ
280 E24LDR นายพีรสรณ์ คำมุงคุณ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-04 ศรีสะเกษ
281 E24LDX นายเทอดศักดิ์ บุญพามา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-07-03 ศรีสะเกษ
282 E24LEN นายธิษณะ มะณีออน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-10 วิสามัญ:2021-11-16 HS3AK:2021-11-15 ศรีสะเกษ
283 E24LEZ นายพันธ์เทพ เหล่าสูงเนิน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-11 ศรีสะเกษ
284 E24LFD นายจิตรอนันท์ ขยายวงศ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-12 ศรีสะเกษ
285 E24LFJ นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-13 ศรีสะเกษ
286 E24LFX นายสมจิตร ปัตเนตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-03-06 HS7AT:2019-03-06 ศรีสะเกษ
287 E24LGB นายจักรชัย สายแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-21 ศรีสะเกษ
288 E24LGR นายจตุพล ปานประชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-10-07 ศรีสะเกษ
289 E24LHU นายกิตติศักดิ์ คำมุงคุณ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-04-01 ศรีสะเกษ
290 E24LJV นายธนกฤต เที่ยงดาห์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-04-17 ศรีสะเกษ
291 E24LKC นายมงคล พื้นผา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-04-22 ศรีสะเกษ
292 E24LKP นายวสุนันท์ เครือมาศ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-04-28 ศรีสะเกษ
293 E24LRK นายทนงศักดิ์ อร่ามเรือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-19 HS1AM:9999-12-07 ศรีสะเกษ
294 E24LTO นายสุเกียรติ แก้วไพรวัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-26 ศรีสะเกษ
295 E24LWR นางอรพินธ์ ลายแบน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-07 สามัญ:2019-11-24 HS3AK:2016-11-23 เชียงราย
296 E24LWS พระอธิการขวัญชัย อาภากโร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-07 วิสามัญ:2016-01-06 ศรีสะเกษ
297 E24LWT พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-07 วิสามัญ:2016-01-06 ศรีสะเกษ
298 E24LWU นายนวพรรษ สีเมฆ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-07 วิสามัญ:2015-12-06 นครราชสีมา
299 E24LWV ส.อ.พรพิชัย อรรคบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-07 ศรีสะเกษ
300 E24LXB นายจตุพร ลาทา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-07 สามัญ:2019-03-14 HS3AK:2017-01-06 ศรีสะเกษ
301 E24LXC นายกณวรรธน์ บุญมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-07 สามัญ:2021-01-05 HS3AK:2020-01-05 ศรีสะเกษ
302 E24LXE พระมหามนูญ จิตตนายโก (มนูญ ตีเงิน) ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-07 วิสามัญ:2016-01-06 กรุงเทพมห
303 E24LXF จ.ส.ต.วิชญ์พล เรืองวริทย์กุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-07 วิสามัญ:2016-01-06 บุรีรัมย์
304 E24LXG นายพรรณศักดิ์ บุญกล้า ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-07 วิสามัญ:2016-01-06 ศรีสะเกษ
305 E24LXI นายภัทระ ไชยช่วย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-07 วิสามัญ:2016-01-06 สระบุรี
306 E24LXN นายวาทิน เพียรศิริ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-08 วิสามัญ:2016-01-06 มหาสารคาม
307 E24LXP นายสุธรรม วรรณทวี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-08 วิสามัญ:2022-07-15 ศรีสะเกษ
308 E24LYD นายพงษ์ศักดิ์ ภักพวง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-08 ศรีสะเกษ
309 E24LYG นายพิชิตชัย พร้อมพรม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-08 ศรีสะเกษ
310 E24LZH นายพิทักษ์ ปราโมกข์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-20 HS1AM:9999-12-07 ศรีสะเกษ
311 E24MAA ด.ญ.ชนิดา พิมพาพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-21 วิสามัญ:2023-03-14 ศรีสะเกษ
312 E24MAC นายปริญญา โพธิ์พุ่ม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-21 ศรีสะเกษ
313 E24MAD นางสาวอรุณโรจน์ แช่ตัง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-21 วิสามัญ:2022-09-10 ศรีสะเกษ
314 E24MAE นายวันเฉลิม จ่ายกระโทก ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-21 วิสามัญ:2015-12-25 นครราชสีมา
315 E24MAO นายนนทพล เจริญศรีเมือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-21 ศรีสะเกษ
316 E24MAY นายสุทัศน์ ลำยอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-22 วิสามัญ:2016-04-23 ศรีสะเกษ
317 E24MFD นายสมพร ทำนักสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-10 ศรีสะเกษ
318 E24MFF นายเทพพิทักษ์ กตะศิลา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-10 วิสามัญ:2019-03-16 ศรีสะเกษ
319 E24MFG นายเดชนรินทร์ นนท์คำวงศ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-10 ศรีสะเกษ
320 E24MFH นายธราธิป คำชาลี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-10 วิสามัญ:2021-11-16 HS3AK:2021-11-15 ศรีสะเกษ
321 E24MFK นายเจษฎา ชิณวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-10 ศรีสะเกษ
322 E24MIL นายธีรศักดิ์ จันดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-20 ศรีสะเกษ
323 E24MKE นายปริวัตร ปลื้มใจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-25 HS1AM:9999-12-07 ศรีสะเกษ
324 E24MKY นายสัญญา อุ่นแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-27 ศรีสะเกษ
325 E24MKZ นายอภิวัฒน์ เจริญศรีเมือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-27 ศรีสะเกษ
326 E24MLA นายอภิรักษ์ กิ่งผา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-27 ศรีสะเกษ
327 E24MLB ส.อ.พงษ์พัฒน์ วิเศษ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-27 ศรีสะเกษ
328 E24MLN นายสมชาย โปร่งจิตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-28 HS1AM:9999-12-07 ศรีสะเกษ
329 E24MOR นางสาวศิริพร มั่งสันเทียะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-06-09 สามัญ:2021-06-10 HS3AK:2016-06-09 นครราชสีมา
330 E24MOU นายนพพร พนานุสรณ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-06-09 สามัญ:2021-05-14 ศรีสะเกษ
331 E24MVQ นายศุภชัย บัวส่อง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-06-16 HS1AB:2021-04-10 ศรีสะเกษ
332 E24NBT นางสาวณิชา จันดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-07-06 ศรีสะเกษ
333 E24NFE นายศักดิ์ชัย ชาญพินิจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-07-20 HS3AK:2018-07-14
HS3AK:2014-07-14
ศรีสะเกษ
334 E24NFF นายกิติศักดิ์ พงษ์วัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-07-20 วิสามัญ:2016-07-21 HS3AK:2016-07-20
HS3AK:2016-07-20
HS3AK:2016-07-20
ศรีสะเกษ
335 E24NFG นายวันชัย งามแสง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-07-20 วิสามัญ:2018-04-05 HS3AK:2017-04-05 ศรีสะเกษ
336 E24NFH นายธิติ แสงจันทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-07-20 วิสามัญ:2016-07-21 HS3AK:2016-07-20
HS3AK:2016-07-20
ศรีสะเกษ
337 E24NMV นายสรศักดิ์ สุขเจริญ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-08-19 ศรีสะเกษ
338 E24NUP พระมหาวัชรินทร์ บัวจันทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-09-10 HS4AG:2017-01-01 ศรีสะเกษ
339 E24OBS นายกฤษฎา วิเศษพงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-09-28 HS1AB:2016-11-05 ศรีสะเกษ
340 E24OQF นางจันทร์เพ็ญ ดอกเขียว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-11-12 ศรีสะเกษ
341 E24OVH นายเอกนรินทร์ ชาลีกุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-11-30 HS8AC:9999-11-30 ศรีสะเกษ
342 E24PAJ นายคชสีห์ เจริญสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-12-15 ศรีสะเกษ
343 E24PJS นายสุคนทิพย์ นาคศาลา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-01-07 HS7AT:2016-12-19 ศรีสะเกษ
344 E24PSI นายบุญสม เขียวนวล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-01-25 HS2AS:9999-11-01 ศรีสะเกษ
345 E24QWJ นายกิตติศักดิ์ แสงบุราณ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-09-09 วิสามัญ:2019-09-04 ศรีสะเกษ
346 E24QXY นายนพดล พิทักษา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-02-04 ศรีสะเกษ
347 E24RCT นายสมชาย บัวหอม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-02-16 HS1AM:2016-09-06 ศรีสะเกษ
348 E24RNT นายพศิษฐ์ สุธิมนต์รัตน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-14 สมทบ:2021-03-07 กรุงเทพมหานคร
349 E24RRD นายมงคล อิ่มวงค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-21 สมทบ:2017-03-23 HS4AR:2017-03-23
HS3AK:2017-03-23
ร้อยเอ็ด
350 E24RRE นายศรัณย์ ทุมดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-21 สมทบ:2017-03-23 HS4AR:2017-03-23
HS3AK:2017-03-23
ร้อยเอ็ด
351 E24RVN นายเจษฎา นามแดง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-04-03 สมทบ:2021-03-24 ศรีสะเกษ
352 E24RYI นายชัยพัทธ์ ศรีสันต์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-04-07 HS1AB:2021-05-04 ศรีสะเกษ
353 E24RZU นายกฤษดา พิพัฒน์พร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-04-11 สมทบ:2017-04-11 ยโสธร
354 E24SBD นายพะนอม ศรีบุญเรือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-04-18 HS3AS:2020-12-31 ศรีสะเกษ
355 E24SDT นายบุญเหลือ พรมจันทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-04-25 HS2AR:2021-02-27 ศรีสะเกษ
356 E24SFO ว่าที่ ร.ต.อรุณรัตน์ โสภา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-04-26 ศรีสะเกษ
357 E24SFW นางสาวประไพวรรณ วรรณทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-04-27 ศรีสะเกษ
358 E24SJJ นายบุญจันทร์ บุญแน่น ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-03 สมทบ:2017-05-03 อุบลราชธานี
359 E24SMP นายไพฑูรย์ คำรักษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-15 ศรีสะเกษ
360 E24SNV นายพรเทพ แพงจักร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-17 สมทบ:2017-05-17 อุบลราชธานี
361 E24SPT นายวุฒิชัย สุทธิโคตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-23 สามัญ:2021-05-22 สกลนคร
362 E24SZR นายเสมียน ทัดแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-06-12 ศรีสะเกษ
363 E24TEH นายธีระ อรรคบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-06-30 ศรีสะเกษ
364 E24TFU นางสาวสมบัติ หินกล้า ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-05 HS7AT:9999-12-11
HS1AM:2016-12-18
ศรีสะเกษ
365 E24TGW นายธวัชชัย ฝากทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-06 ศรีสะเกษ
366 E24TNN นายหน่อย ประทุม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-26 สมทบ:2017-07-26 อุบลราชธานี
367 E24UAQ นายไสว ศักดา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-09-18 ศรีสะเกษ
368 E24UFI นายสมหวัง ทองมนต์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-03 HS2AC:9999-03-06 ศรีสะเกษ
369 E24UIM นายลมัย พวงเพ็ชร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-05 สามัญ:2021-12-07 ศรีสะเกษ
370 E24UIN นายอินสร หนูพัฒน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-05 สามัญ:2021-12-07 ศรีสะเกษ
371 E24UKJ นายสมาน คำขาว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-10 สมทบ:2021-10-08 ศรีสะเกษ
372 E24UKL นายสุรศักดิ์ สีดาทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-10 HS2AC:9999-03-30 ศรีสะเกษ
373 E24UTS นายศักดาวุธ โกมลศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-09 ศรีสะเกษ
374 E24UZQ นายเที่ยง สาลี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-14 HS7AT:9999-11-17 ศรีสะเกษ
375 E24VEB นายสุบิล ทองแย้ม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-20 ศรีสะเกษ
376 E24VEW นายพงษ์พันธุ์ พันธมาศ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-21 HS1AB:2021-11-17 ศรีสะเกษ
377 E24VGB นายสุวัฒน์ คุณมาศ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-23 ศรีสะเกษ
378 E24VJB นายบรรจบ มวลสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-27 สมทบ:2017-11-27 ศรีสะเกษ
379 E24VKT นางสาวสุพิศ สายจันทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-29 ศรีสะเกษ
380 E24VLR นางสาวชนัญชิดา พันธมาศ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-30 HS1AB:9999-11-22 ศรีสะเกษ
381 E24VLT นายทวีศักดิ์ นันทบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-30 HS1AB:2021-11-20 ศรีสะเกษ
382 E24VMX นายสุคนธิ์ ใยคำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-12-02 ศรีสะเกษ
383 E24VOB นายสุรศักดิ์ ทองสุทธิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-12-06 ศรีสะเกษ
384 E24VUC นายเกรียงศักดิ์ โฆษิตพล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-12-20 สมทบ:2021-12-22 อุบลราชธานี
385 E24VZD นายนุสิตย์ หอมชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-12-26 ศรีสะเกษ
386 E24WKU นายเสนีย์ อินทร์แก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-23 ศรีสะเกษ
387 E24WLA นายโกวิท อรรคบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-23 สมทบ:2021-12-29 ศรีสะเกษ
388 E24WXP นายเกษม เลิศศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-02-15 HS1AB:2018-02-02 ศรีสะเกษ
389 E24WYZ นายเอกชัย ช่างเพชร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-02-19 สามัญ:2022-07-13 ศรีสะเกษ
390 E24XCT นายบรรลือ ศิริรัตนะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-02-27 วิสามัญ:2022-02-21 ศรีสะเกษ
391 E24XCV นายจตุรงค์ ศิริรัตนะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-02-27 วิสามัญ:2022-02-21 ศรีสะเกษ
392 E24XGT นายสมประสงค์ วรรณาการ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-03-06 HS4AL:2019-03-14 ศรีสะเกษ
393 E24XIA นายนาวิน นันทพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-03-07 HS7AM:2019-03-07 ศรีสะเกษ
394 E24XLM นายวิชิต เชื้อสอน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-03-16 HS4AK:2022-03-15
HS1AM:2017-10-01
ศรีสะเกษ
395 E24XOI นายอภิสิทธิ์ แซ่อึ้ง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-03-28 สามัญ:2022-03-22 ศรีสะเกษ
396 E24XTA นายภูดิศ สายธนู ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-04-10 HS4AD:2018-04-03 ศรีสะเกษ
397 E24XXW นางสาวนิลทะยา แก้ววงษา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-04-23 ศรีสะเกษ
398 E24YIS นายสมบัติ โพธิ์ทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-06-04 HS3AS:2021-12-31 ศรีสะเกษ
399 E24YWW นางบุญชื่น ดาวเรือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-07-06 ศรีสะเกษ
400 E24ZAE นายบุญคุ้ย จอมตั้ง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-07-14 ศรีสะเกษ
401 E24ZGA นายชาญยุทธ ยิ่งสุด ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-07-30 HS7AM:2022-07-30
HS1AP:2016-12-31
ศรีสะเกษ
402 E24ZGV นายวุฒินันท์ ศรีนาคา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-07-30 HS1AP:2021-12-31 ศรีสะเกษ
403 E24ZQU นายวิทยา เสน่หา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-08-30 HS3AU:2018-08-30 ศรีสะเกษ
404 E25AJZ นายธิกรณ์ หงษ์โสภา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-10-03 HS1AB:2022-10-03 ศรีสะเกษ
405 E25APV นายเอกชัย แสงอุ่น ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-10-15 HS1AM:9999-11-04 ศรีสะเกษ
406 E25AUQ นายภูมิพัฒน์ บุรัสการ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-10-23 HS1AM:2018-11-03 ศรีสะเกษ
407 E25BGC นายฐิติวัฒน์ ไชยศรีษะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-11-17 HS3AS:2021-12-31 ศรีสะเกษ
408 E25BIW นายสุพจน์ นนใส ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-11-30 ศรีสะเกษ
409 E25BMS นายกฤตย์ ขวัญใจมณีรักษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-18 วิสามัญ:2022-12-14 ศรีสะเกษ
410 E25BNX นายสุชาติ เสียงชอบ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-21 ศรีสะเกษ
411 E25BNY ด.ช.ครุฑธาณัง ปานล้ำเลิศ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-21 ศรีสะเกษ
412 E25BOH นายวศิน พิมพ์ไชย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-21 ศรีสะเกษ
413 E25BOK นายพงษ์พันธุ์ ภาคภูมิ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-21 วิสามัญ:2019-03-16 ศรีสะเกษ
414 E25BOM นายณัฐพล จันตะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-21 ศรีสะเกษ
415 E25BPK นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มบุญ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-24 ศรีสะเกษ
416 E25BPM ส.อ.กันต์วัณชัย ขุนเภา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-24 ศรีสะเกษ
417 E25BPZ นายอิทธิพล พิมพ์คงคา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-25 ศรีสะเกษ
418 E25BQS นางสาวธิดารัตน์ เดือนเพ็ง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-26 ศรีสะเกษ
419 E25BVH ว่าที่ ร.ต.นฤดล สิ้นทุกข์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-01-15 ศรีสะเกษ
420 E25CAT นายสมาน ศรีโพธิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-01-31 HS3AS:2022-12-31 ศรีสะเกษ
421 E25CGK นายวราวุฒิ อ่อนหวาน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-02-12 ศรีสะเกษ
422 E25CKE นายชัยสิทธิ์ คำเหลือ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-02-20 ศรีสะเกษ
423 E25CKI นางสำเนียง ดิกันเดอร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-02-20 HS8AC:2023-02-19 ศรีสะเกษ
424 E25CKT นายฐิตินันท์ ขันทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-02-21 HS1AN:2023-02-18 ศรีสะเกษ
425 E25CLB นางสาวปราณี นามวิชา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-02-21 HS7AT:9999-02-28 ศรีสะเกษ
426 E25CQW นายเข็มทอง ดอกจันดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-03-06 HS7AT:2019-03-06 ศรีสะเกษ
427 E25CWV นายวิทยา พนาลัย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-03-16 วิสามัญ:2019-03-16 ศรีสะเกษ
428 E25DAR นายสุวันชัย ศิริวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-03 ศรีสะเกษ
429 E25DBN นายสุวิทย์ โคตา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 ศรีสะเกษ
430 E25DBP นายไสว จันมนตรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-06 ศรีสะเกษ
431 E25DBQ นายเอกพบ ราชพลแสน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-06 มหาสารคาม
432 E25DBR พระจุน เกษเล็ง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 ศรีสะเกษ
433 E25DBS นายณรงค์ สมนิยาม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 สุรินทร์
434 E25DBT นายทวีชัย บุษบก ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 ศรีสะเกษ
435 E25DBU นายวันชัย มณีวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 ศรีสะเกษ
436 E25DBV ส.อ.อภิราช อาจภักดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 ศรีสะเกษ
437 E25DBW นายโชคชัย อินทร์ศวร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 ศรีสะเกษ
438 E25DBX นายฤทธิเดช กาเผือก ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-06 มุกดาหาร
439 E25DBY นายธนปกรณ์ เปลี่ยนสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 บุรีรัมย์
440 E25DBZ นายสุเมธ ทิพย์ศรีหา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 บุรีรัมย์
441 E25DCA ด.ญ.อิศรา วงศ์ทหาร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-06 ขอนแก่น
442 E25DCB ด.ญ.พริมรตา วงศ์ทหาร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-06 ขอนแก่น
443 E25DCC นายพยุงพงษ์ ชนะวงศ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-06 เพชรบูรณ์
444 E25DCD นายณัฐภูมิ เจริญผล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-06 ศรีสะเกษ
445 E25DCE นายมนตรี ผิวนวล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 HS3AS:2022-12-31 สกลนคร
446 E25DCF นายชิญนุเษก ออมชมภู ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-06 HS3AN:2023-04-08 ศรีสะเกษ
447 E25DCG ส.อ.อนุชิต วิมล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 อุบลราชธานี
448 E25DCH นายพละศักดิ์ สีหะวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 ศรีสะเกษ
449 E25DCI ด.ช.วโรดม ทาโสม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 ศรีสะเกษ
450 E25DCJ พระสุพจน์ ทองปาน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-08 วิสามัญ:2023-04-08 ศรีสะเกษ
451 E25DDA นายวีรชัย สุดยอดสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-10 วิสามัญ:2023-04-09 สุรินทร์
452 E25DDB นายยศวริต กองเพชร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-10 วิสามัญ:2023-04-09 ศรีสะเกษ
453 E25DDT นายชาญชัย โทคำเวช ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-17 วิสามัญ:2023-04-16
วิสามัญ:2023-04-17
ศรีสะเกษ
454 E25DDU พระครูศรีปริยัติวงศ์ มานัส วงศ์เจริญ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-17 วิสามัญ:2023-04-17 ศรีสะเก
455 E25DDV พระอธิการสมศักดิ์ อินทร์ดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-17 วิสามัญ:2023-04-16 สุรินทร์
456 E25DDZ ส.อ.วัชรพงษ์ ประถมภาส ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-18 วิสามัญ:2023-04-17 ศรีสะเกษ
457 E25DFO นายศรานนท์ วรรณวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-25 วิสามัญ:2023-04-19 ศรีสะเกษ
458 E25DFP นายณฐ แก่นวงศ์ษา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-25 วิสามัญ:2023-04-10 ยโสธร
459 E25DFQ นายวีระศักดิ์ เสรีรัตนาคร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-25 วิสามัญ:2023-04-19 ยโสธร
460 E25DFR นายประยูร ประรินรัมย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-25 วิสามัญ:2023-04-19 บุรีรัมย์
461 E25DFS นายอุดม ธรรมโรจน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-25 วิสามัญ:2023-04-23 เพชรบูรณ์
462 E25DGR นายรัตนศักดิ์ เทนโสภา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-29 วิสามัญ:2023-04-24 ศรีสะเกษ
463 E25DHQ นายจารุกิตต์ สัมฤทธิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-05-01 ศรีสะเกษ
464 E25DLI นายไกรลาศ กาสา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-05-09 ศรีสะเกษ
465 E25DRI นายธรรมสรณ์ ศรีอินทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-05-23 วิสามัญ:2023-05-01 ศรีสะเกษ
466 E25DRJ นายโสวัฒน์ มะระโชติสกุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-05-23 วิสามัญ:2023-05-06 ร้อยเอ็ด
467 E25DRK นายจรูญศักดิ์ คิงคำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-05-23 วิสามัญ:2023-05-07 ศรีสะเกษ
468 E25DRL นายรติพงศ์ พวงภิริบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-05-23 วิสามัญ:2023-05-01 ศรีสะเกษ
469 E25DVL พระมหาอาคม กิตติญาโณ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-04 วิสามัญ:2023-05-28 ศรีสะเกษ
470 E25DVM นายพรภิรมณ์ กลมพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-04 วิสามัญ:2023-05-28 ศรีสะเกษ
471 E25DVW พระครูกิตติสุตาภรณ์ พิชิต นามวัตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-06 ศรีสะเกษ
472 E25EAN นายมานพ ศรีวิไล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-12 ศรีสะเกษ
473 E25EDJ นายภาณุพงศ์ อุสาหะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-17 ศรีสะเกษ
474 E25EFC นายจีระพงษ์ อรพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-18 วิสามัญ:2023-06-05 อุบลราชธานี
475 E25EFQ นายยุทธจักร ลำจวนจิตร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-20 HS4AG:2019-05-15 ศรีสะเกษ
476 E25EGN นายยุทธการ เทศเพ็ญ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-24 ศรีสะเกษ
477 E25EIW นายสมพร หมื่นแสน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-26 วิสามัญ:2023-06-14 ร้อยเอ็ด
478 E25ENC นายยิ่น คำเสียง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-07-09 ศรีสะเกษ
479 E25EQM นายธนัท วีสเพ็ญ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-07-15 วิสามัญ:2023-06-20 ศรีสะเกษ
480 E25EUC นายธีระเดช พนม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-07-24 ศรีสะเกษ
481 E25EVK นายณัฐพล ทันสมัย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-07-31 ศรีสะเกษ
482 E25FFF นายฉลอง ลิลัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-08-23 ศรีสะเกษ
483 E25FFR นายวีระพงษ์ วงษ์วัง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-08-23 ศรีสะเกษ
484 E25FFW นายสถิตย์ ยุตกิจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-08-23 HS1AM:9999-07-15 ศรีสะเกษ
485 E25FKV นายมนตรี หะยีหวันเส็น ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-09-04 ศรีสะเกษ
486 E25FPQ นายณรงค์ชัย พันโนฤทธิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-09-16 HS1AB:2019-09-16 ศรีสะเกษ
487 E25FUB นายวัชรินทร์ ชินทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-09-30 ศรีสะเกษ
488 E25FUR นายกรณรงค์ กำจัด ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-10-03 ศรีสะเกษ
489 E25FWE นายลักษ์ชัย ธานี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-10-10 ศรีสะเกษ
490 E27FQL นายธนกฤต สร้อยสกุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-06-18 สามัญ:2018-06-10 ชลบุรี
491 E29AFP นายอาทิตย์ จันทรหอม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-11-08 HS7AN:9999-09-28 ศรีสะเกษ
493 E29CSX นายสมบัติ ศรีดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-12-12 HS1AB:2017-12-01 ศรีสะเกษ
494 E29SZF นายบริบูรณ์ บึงไกร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-06-21 สามัญ:2015-12-09 ศรีสะเกษ
495 E29VQC ร.ท.จรัส พรพิทักษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-06-01 HS9AN:2017-05-30 ศรีสะเกษ
496 HS0CSU นายนพพร คงคารัตน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-02 HS1AB:2015-09-02 ศรีสะเกษ
497 HS0IEG นายสุวโรจน์ ล้ำเลิศจรัสชัย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-12 ศรีสะเกษ
498 HS0KMV นายเพชร สายเสน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-10 สมทบ:2021-11-02 ศรีสะเกษ
499 HS0ZEN นายไบรอัน คาร์ล จอห์น ลี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2008-06-08 HS0AC:9999-07-11 ศรีสะเกษ
501 HS1MNF จ.ส.อ.พิพากษ์ โชโต ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-05 HS9AS:2022-01-04 ศรีสะเกษ
502 HS1MWB นายอภิชัย อินทรวงศ์โชติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-22 HS1AB:2020-03-22 ศรีสะเกษ
503 HS1QHX นายชิตชัย โพธิ์ศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-17 ศรีสะเกษ
504 HS2QVM นายชาญชาย วรรณทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-10-02 ศรีสะเกษ
505 HS2VKW นายปิยะชาติ ศรธนะรัตน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-30 ศรีสะเกษ
506 HS3AFZ นายกฤษณ์ ศรีนาม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-23 สมทบ:2018-01-12 ศรีสะเกษ
507 HS3AOU นายสมสิทธิ์ รัตน์ภักดิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2000-03-22 สามัญ:2020-12-29 HS3AK:2020-12-29 ศรีสะเกษ
509 HS3AXF นายสุรศักดิ์ อดิพัฒน์ตระกูล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-08-04 ศรีสะเกษ
510 HS3BCD นายอนุศักดิ์ ทองสัมฤทธิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-02-17 วิสามัญ:2016-02-12 ศรีสะเกษ
511 HS3BEB นายสุริยนต์ อมรโรจน์วรวุฒิ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-06-25 สามัญ:2022-06-20 ศรีสะเกษ
512 HS3BEP นายชลิต ละออเพชรพันธุ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 1995-03-23 วิสามัญ:2021-07-07 ศรีสะเกษ
514 HS3BGI นายฉายา วงษ์นิล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-12-20 สามัญ:2021-02-17 HS3AK:2021-02-17 ศรีสะเกษ
515 HS3BPU พลฯสมชาย แก้วอ่อน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-02-23 ศรีสะเกษ
516 HS3BSB นาย นิธิโรจน์ ณัฐสุทธินันท์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-05-30 HS3AU:2019-05-30 ศรีสะเกษ
517 HS3BTP นายทวี วิถีเชน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-04 สมทบ:2017-10-05 อุบลราชธานี
518 HS3BVN นายสมภพ สังข์สุวรรณ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2016-11-13 ศรีสะเกษ
520 HS3CAS นายกวี ติยวรนันท์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-06 สามัญ:2021-02-04 HS3AK:2021-02-04 ศรีสะเกษ
521 HS3CSD นายยุทธสาร สารการ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-28 ศรีสะเกษ
522 HS3CSO นายสมหมาย เมธเมาลี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-07-24 ศรีสะเกษ
523 HS3CXB นายใจเพชร สมพงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-06-30 ศรีสะเกษ
524 HS3CYC นายอนุวัฒน์ แซ่อึ้ง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-09-22 ศรีสะเกษ
525 HS3CYD นายชาญชัย จันดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-11 สามัญ:2020-01-06 HS3AK:2020-01-06 ศรีสะเกษ
526 HS3CYF นายอภิวัฒน์ สุเมธิวิทย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-10-19 HS3AU:2018-10-19 ศรีสะเกษ
527 HS3CYG นายจตุพล แซ่ตัง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-10-19 HS3AU:2018-10-19 ศรีสะเกษ
528 HS3DMH นายธนวัฒน์ ต้นจันดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-12 วิสามัญ:2020-02-25 HS3AK:2020-02-25 ศรีสะเกษ
529 HS3DOA ร.ต.ต.เดือนฉาย จริยศ ใบอนุญาตขั้นกลาง (IAROL) 2019-06-15 ศรีสะเกษ
530 HS3DQS นายชัชวาล บุญเหลือ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2003-04-07 สามัญ:2017-02-09 HS3AK:2017-02-09 ศรีสะเกษ
532 HS3DXD นายไพรินทร์ เอื้อเฟื้อ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-27 สามัญ:2018-09-21 HS3AK:2016-09-21 ศรีสะเกษ
533 HS3EBE นางชไมพร วิบูลย์จันทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-08-03 สามัญ:2015-12-07 HS3AN:2017-08-03 นครราชสีมา
534 HS3EBR นายเถวียน รินทร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-11-07 สมทบ:2022-11-12 ศรีสะเกษ
535 HS3EBW นายอุดม ประสาร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-04 สามัญ:2015-12-08 ศรีสะเกษ
536 HS3EFQ ร.ต.ท.เสน่ห์ สิทธิโสม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 วิสามัญ:2016-01-18 ศรีสะเกษ
537 HS3EFZ นายนันทะ โสภามี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 วิสามัญ:2016-01-16 อุบลราชธานี
538 HS3ELG นายสังขพิทักษ์ จงใจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2004-01-27 ศรีสะเกษ
540 HS3EOK นายสุรศักดิ์ ดวงดาว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-03-27 วิสามัญ:2023-03-31 ศรีสะเกษ
541 HS3ERR นายกัลยา มั่นใจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-08-09 สมทบ:2017-08-09 อำนาจเจริญ
542 HS3ESJ นายชัยรัตน์ ทองใบ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-14 ศรีสะเกษ
543 HS3ETR ส.ต.ต.ภคพล บุญเฟรือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 วิสามัญ:2016-01-18 ศรีสะเกษ
544 HS3EXV นายปรีชา เสน่หา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-11-10 ศรีสะเกษ
545 HS3FEI นายไพบูลย์ ไชยพัฒน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-08-12 ศรีสะเกษ
546 HS3FGI นายวรเศรษฐ์ แพทยาโยธิน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-15 สามัญ:2022-10-24 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
547 HS3FGR นายประเสริฐ สายลุน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 วิสามัญ:2016-01-06 อุบลราชธานี
548 HS3FKX นายไกรสีห์ ศรีเมือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-05-05 ศรีสะเกษ
549 HS3FPP นางสาคร เอื้อเฟื้อ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-31 ศรีสะเกษ
550 HS3FSH นายเด่นชาย นาคสาย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-06-22 สมทบ:2022-06-16 ศรีสะเกษ
551 HS3FUA นายสุพัฒน์ พวงบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-09-03 ศรีสะเกษ
552 HS3GAY ร.ต.สุพล พิพิธ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 1999-09-06 วิสามัญ:2019-02-25 HS3AK:2017-03-24 ศรีสะเกษ
554 HS3GCM นายเจิมศักดิ์ พรหมมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-08-21 สามัญ:2022-07-15 ศรีสะเกษ
555 HS3GDU นายวิเชียร วิวาสุขุ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-12 ศรีสะเกษ
556 HS3GFT นายศุภกร ฝอยทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 1999-09-26 วิสามัญ:2016-09-12 HS3AK:2016-09-11 ศรีสะเกษ
558 HS3GGZ นายสุนทร สิทธิธรรม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-24 สมทบ:2017-11-28 อุบลราชธานี
559 HS3GHF นายภูมิสง่า เสนาภักดิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-10-13 ศรีสะเกษ
560 HS3GHQ นายธนกฤต เดชนาเกร็ด ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-08-13 วิสามัญ:2023-08-08 ศรีสะเกษ
561 HS3GQY นางณัฐปภัสร์ พงศ์สถาวร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-27 ศรีสะเกษ
562 HS3GUN ร.ต.อ.มานิต กลิ่นหวาน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-29 วิสามัญ:2022-01-25 ศรีสะเกษ
563 HS3GWN นายเกรียงไกร สูงสนิท ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-10-09 สามัญ:2022-10-05 ศรีสะเกษ
564 HS3GZP นายพิทักษ์ อัครมานนท์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-12-23 HS3AU:2016-12-23 ศรีสะเกษ
565 HS3HBG นายประมวล ศรีธีรานนท์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-26 ศรีสะเกษ
566 HS3HGD นายสมศักดิ์ นรเนตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-05-24 HS1AB:2023-05-24 ศรีสะเกษ
567 HS3HQV นายอภิชัย มะปรางค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2000-05-29 ศรีสะเกษ
569 HS3HUP นายไพโรจน์ จันทะวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-13 ศรีสะเกษ
570 HS3IBT นายประสาท ศรีสุวรรณ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2010-06-22 สมทบ:2021-10-17 ยโสธร
572 HS3IHE นายดำรงชัย ปรีดานนท์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-12-02 วิสามัญ:2021-12-02 ศรีสะเกษ
573 HS3IHI นายประกอบกิจ จอมหงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-21 วิสามัญ:2016-04-22 อุบลราชธานี
574 HS3IJM นายคำภา สามศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-14 HS1AB:2016-01-14 ศรีสะเกษ
575 HS3IJR นายกองพัน ชมชื่น ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-04-17 สมทบ:2017-04-17 HS3AK:2017-04-17 ศรีสะเกษ
576 HS3IQE นายแก้วสุข เกษมสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-10-23 HS3AU:2023-10-23 ศรีสะเกษ
577 HS3IQS นายคูณ ฤาชา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-12-27 สามัญ:2018-07-15 HS3AK:2017-03-25 ศรีสะเกษ
578 HS3ISF นายอำนาจศักดิ์ กองสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-29 วิสามัญ:2019-12-25 HS3AK:2019-12-25 ศรีสะเกษ
579 HS3ITZ นายบรรจง สายแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-03 วิสามัญ:2020-10-11 HS3AK:2020-10-11 ศรีสะเกษ
580 HS3IVP นายบุญกอง พันธ์คำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-08-21 สามัญ:2021-02-04 HS3AK:2021-02-04 ศรีสะเกษ
581 HS3IXJ นายเลิศพงษ์ ธรรมกิตติพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-14 สามัญ:2021-10-25 HS3AK:2016-09-20 ศรีสะเกษ
582 HS3IXK นายพงษ์ศักดิ์ โสมะวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-28 สามัญ:2018-07-05 ศรีสะเกษ
583 HS3IYR นายวิรัช แพ่งพนม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-06-12 สามัญ:2021-04-17 HS3AK:2021-04-17 ศรีสะเกษ
585 HS3IZN นายวรพจน์ แสนดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-04-21 วิสามัญ:2023-06-22 สุรินทร์
587 HS3JDB นางสาววนิดา จันทรา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-28 สามัญ:2018-07-05 ศรีสะเกษ
588 HS3JDM นายอำนาจ จำปาทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-02 สมทบ:2021-11-02 อำนาจเจริญ
589 HS3JGJ นายสุทิน ปัญญาใส ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-22 HS1AB:2017-05-22 ศรีสะเกษ
590 HS3JJD ด.ต.สมพงศ์ เอียการนา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 HS3AS:2020-12-31 ศรีสะเกษ
591 HS3JLR นางสาวพรชยาวีณัฐ์ จงสิริทรัพย์กุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-29 สามัญ:2021-02-04 HS3AK:2021-02-04
HS3AK:2021-02-04
ศรีสะเกษ
592 HS3JMT นางกัณหา พันธ์คำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-08-21 สามัญ:2021-02-04 HS3AK:2021-02-04 ศรีสะเกษ
593 HS3JNT นายทศพร ออมชมภู ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-09 วิสามัญ:2015-10-08 ศรีสะเกษ
594 HS3JQX นายพยนต์ หงษ์ศิลา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-29 วิสามัญ:2021-11-16 HS3AK:2021-11-15 ศรีสะเกษ
595 HS3JSJ นายพิทักษ์ หาญสู้ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-09-08 HS7AS:2017-09-07 ศรีสะเกษ
596 HS3JWI นายพิชัย รัตนวัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-09-29 สามัญ:2022-07-15 ศรีสะเกษ
598 HS3JXE นายพนาไพร สุระนารถ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-17 ศรีสะเกษ
599 HS3JZV นายธนะสมบัติ มกรนันท์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-01-28 สมทบ:2019-01-28 ศรีสะเกษ
600 HS3KCJ นายทองสา อังคะสี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 ศรีสะเกษ
601 HS3KCX นายนิรันดร สมทิพย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-07-11 สามัญ:2018-07-15 ศรีสะเกษ
602 HS3KHE นายสุนันท์ กิ่งคำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-18 ศรีสะเกษ
603 HS3KLP นายนิรันดร์ ขุขันธิน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-12-13 สามัญ:2018-07-15 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
605 HS3KPB นายภูมิกิติ ศิลาโชติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-04-06 สามัญ:2022-03-30 ศรีสะเกษ
606 HS3KQK นายชาญณรงค์ ทวีสาร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-08-17 สามัญ:2018-07-09 ศรีสะเกษ
607 HS3KVJ นายมงคล สุวรรณวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-25 ศรีสะเกษ
608 HS3KWG นายศราวุธ แสงทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2016-11-03 ศรีสะเกษ
609 HS3KXQ นายวัฒนา อรรคบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-03 สามัญ:2015-12-29 ศรีสะเกษ
610 HS3KYH นายจิระยุทธ เสนาภักดิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-07 ศรีสะเกษ
611 HS3LBX นายสมชาย ดาผา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-20 สมทบ:2017-11-21 อุบลราชธานี
612 HS3LCM นายฐิติกร สุภาพ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-11-08 วิสามัญ:2018-09-24 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
613 HS3LEW นายทัศนัย ทัศนศึกษา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-06-05 สามัญ:2016-12-29 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
615 HS3LFA นายบุญถม พวงสวัสดิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-24 HS1AB:2022-01-24 ศรีสะเกษ
616 HS3LOU นายนที ทุมวงศ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-16 ศรีสะเกษ
617 HS3LTG นายอรุณ หาญสัตย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-05-13 ศรีสะเกษ
618 HS3LTN นายสนอง พิลาดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-20 ศรีสะเกษ
619 HS3LUW นายคมศร เจียรกุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-06-15 สมทบ:2021-06-15 อำนาจเจริญ
620 HS3LXS นายสวาท พันธ์เพชร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-25 วิสามัญ:2022-01-25 สุรินทร์
621 HS3MAR นายจิรศักดิ์ พงศ์พีระ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-11-19 วิสามัญ:2023-11-17 ศรีสะเกษ
623 HS3MAZ นางสำราญ วิรุณพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-11 ศรีสะเกษ
624 HS3MBV นายไข คำศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2003-07-19 ศรีสะเกษ
626 HS3MCQ นายธีรพงษ์ พิลาแดง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-01 วิสามัญ:2021-12-02 ศรีสะเกษ
627 HS3MDR นายเนวินทร์ วสุกาญจนานนท์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-12 ศรีสะเกษ
628 HS3MDS นายมงคล ธีระรัตนพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2003-08-31 สมทบ:2017-12-22 ศรีสะเกษ
630 HS3MEX นายศรสิทธิ์ อ่างแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-30 HS3AU:2022-01-30 ศรีสะเกษ
631 HS3MHV ส.อ.ประภาส เสียงหวาน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-29 ศรีสะเกษ
632 HS3MKF นายศักดิ์สิทธิ์ เจตนา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-03 HS1AB:2017-12-09
HS1AB:2016-07-15
ศรีสะเกษ
633 HS3MLC นายสง่า แสงจันทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-12-21 HS3AU:2016-12-21 ศรีสะเกษ
634 HS3MPC นายพิเชษฐ อ่างแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-08-09 ศรีสะเกษ
635 HS3MQZ นายเกรียงศักดิ์ บุญรอต ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-09 สมทบ:2021-11-12 ศรีสะเกษ
636 HS3MTE นายสุทธิจักร อาจนรา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-07-22 ศรีสะเกษ
637 HS3MUO นาย อธิสันต์ ตันติไพจิตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-04-04 ศรีสะเกษ
638 HS3MUR นายพฤทธิ์ ภูทิพย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-08-08 ศรีสะเกษ
639 HS3MVA นายศุภชัย ไชยสุวรรณ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-06 วิสามัญ:2017-10-05 ศรีสะเกษ
640 HS3MVN นางวันเพ็ญ วงษ์นิล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-12-20 สามัญ:2021-02-17 HS3AK:2021-02-17 ศรีสะเกษ
641 HS3MWR นายบุญทอง เครือแสง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-08 สามัญ:2021-11-16
สมทบ:2021-09-20
HS3AK:2021-11-15
HS3AK:2016-09-20
ศรีสะเกษ
642 HS3MXC นายเขมชาติ หลาวทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2016-04-18 สามัญ:2021-09-21 HS0AC:9999-10-12
HS3AK:2016-09-21
ศรีสะเกษ
645 HS3MYJ นายสมหวัง จังอินทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-07-20 ศรีสะเกษ
646 HS3MYO นายบำรุงศักดิ์ อาจนรา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-05-29 สามัญ:2019-10-04 HS3AK:2019-10-04 ศรีสะเกษ
647 HS3NLY นายสัมฤทธิ์ การะเกษ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-31 ศรีสะเกษ
648 HS3NNX ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ แก้วชะอุ่ม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-08-02 HS1AB:2016-08-02 ศรีสะเกษ
649 HS3NOS นายกำพล บัวแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-10-02 สามัญ:2015-12-29 ศรีสะเกษ
650 HS3NUL นายธนาชัย โสภามี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-08-02 วิสามัญ:2019-07-06 อุบลราชธานี
651 HS3NWM นายธิติรัตน์ เหลาคมพฤฒาจารย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-06-02 สมทบ:2021-06-02 อุบลราชธานี
652 HS3NYZ นางสาวมณีรัตน์ ห้องแซง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2016-04-18 สามัญ:2015-09-21 ศรีสะเกษ
654 HS3NZS นางเรไร บัวหอม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-08-15 ศรีสะเกษ
655 HS3ODB นางสาวระยอง โทคำเวช ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-14 สามัญ:2019-03-14 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
656 HS3ODT นายเฉลิมศักดิ์ ชโลธร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-04-20 ศรีสะเกษ
657 HS3ODW นายวีระชัย สมพงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-06-27 สมทบ:2021-08-08 ศรีสะเกษ
658 HS3OEF นายเปลี่ยน แป้นทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-25 สมทบ:2017-07-26 อุบลราชธานี
659 HS3OHH ส.ต.ณรงค์ชัยธวัช สมสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-02-03 HS1AB:2022-05-17
HS1AB:2017-02-23
ศรีสะเกษ
660 HS3OIF นายนิพนธ์ นิลเพ็ชร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-10-10 ศรีสะเกษ
661 HS3OIN นายสุรเชษฐ์ วะภา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-16 ศรีสะเกษ
662 HS3OIO นายประกิต วรจักร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-08-27 HS3AU:2018-08-27 ศรีสะเกษ
663 HS3OJY นายไพฑูรย์ กลวยทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-07 สามัญ:2021-02-04 HS3AK:2021-02-04 ศรีสะเกษ
664 HS3OLK นายปรีชา แซ่โค้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-29 วิสามัญ:2019-12-25 HS3AK:2019-12-25 ศรีสะเกษ
665 HS3ONN นายพิชิต เจียงวงศ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-12-02 สามัญ:2020-12-31 HS3AK:2020-12-31 ศรีสะเกษ
666 HS3OQG นายสงกรานต์ คล่องตา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-13 วิสามัญ:2021-03-03 HS3AK:2021-03-03 ศรีสะเกษ
667 HS3OQJ นายพนม มณีโชติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-07-27 ศรีสะเกษ
668 HS3OQN นายไชยรัตน์ จันทะวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-06-09 HS4AD:2016-12-29 ศรีสะเกษ
669 HS3OQQ นายสมร คำศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-12-20 สมทบ:2017-12-22 อุบลราชธานี
670 HS3OTW นายวิเชียร พวงธรรม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-13 ศรีสะเกษ
671 HS3OVR นายสำรวย ศรีสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-09 HS1AB:2015-08-20 ศรีสะเกษ
672 HS3OWD นายแก่น ไสว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-03-16 วิสามัญ:2023-03-15 ศรีสะเกษ
673 HS3OXM นายประสิทธิ์ วิลาพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-21 ศรีสะเกษ
674 HS3OYB นายอกนิษฐ์ สู่เสน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-06-10 ศรีสะเกษ
675 HS3OYE นายสุพระไทย กาหลง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-05-14 สมทบ:2017-01-23 HS3AK:2017-01-23 ศรีสะเกษ
676 HS3OYJ นายสมยศ นิลเพชร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-16 สามัญ:2018-07-15 ศรีสะเกษ
677 HS3OZM นายยศ บัวหอม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-29 สมทบ:2021-03-29 HS3AK:2021-03-29 ศรีสะเกษ
678 HS3OZO นายบุญโสม อุดมหอม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-26 ศรีสะเกษ
679 HS3PAF นางวาธินี วิวาสุขุ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-08-06 ศรีสะเกษ
680 HS3PAK นายรุน ชมจิตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-07-16 HS1AB:2022-03-09 ศรีสะเกษ
681 HS3PCV นายนิวัฒน์ สุระเกษม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-01-21 HS3AU:2017-01-21 ศรีสะเกษ
682 HS3PDH นายสมศักดิ์ คำเอี่ยม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-21 ศรีสะเกษ
683 HS3PFJ นายธนาวุฒิ ศรีสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-06 ศรีสะเกษ
684 HS3PFY นางสาวณิชานันทน์ เสริมศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-13 HS1AB:2016-01-26 ศรีสะเกษ
685 HS3PGX นายบุญเหลือ บุญสิทธิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-08-06 วิสามัญ:2015-12-22 ศรีสะเกษ
687 HS3PIW นายสัมพันธ์ แก้วประเสริฐ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-30 ศรีสะเกษ
688 HS3PMN นายชนพรรณพล ไทยแท้ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-27 สามัญ:2017-12-29 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
690 HS3PON นายภัทรินทร์ พรหมภักดิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-11 HS1AM:9999-09-01 ศรีสะเกษ
691 HS3POW นายบุญล้ำ แหวนเงิน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-13 HS1AB:2017-03-13 ศรีสะเกษ
692 HS3PRA นายเรืองยศ สุภาว์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-23 ศรีสะเกษ
693 HS3PRB นายมนตรี ศิลารักษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-30 ศรีสะเกษ
694 HS3PRE นางสุภาพ สายแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-22 วิสามัญ:2021-05-11 ศรีสะเกษ
695 HS3PRF นายบรรหาร จรรยาสุทธิวงศ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-14 วิสามัญ:2021-02-26 HS3AK:2021-02-26 ศรีสะเกษ
696 HS3PRH นายเมธี บุญมาเสน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-10 สมทบ:2017-05-10 HS3AK:2017-05-10 อุบลราชธานี
697 HS3PTD นายพิทักษ์ รองในเมือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-02-08 HS3AU:9999-08-16 ศรีสะเกษ
698 HS3PTM นายดุริยางค์ ก้อนคำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-29 ศรีสะเกษ
699 HS3PTR นายอธิคม วิจบ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-30 ศรีสะเกษ
700 HS3PUW นางวนิดา บูรณ์เจริญ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-06-13 สมทบ:2017-06-13 สุรินทร์
701 HS3PWA นายรัชชาพงษ์ เหล่าบุตรดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-21 วิสามัญ:2021-12-02 อุบลราชธานี
702 HS3PWP นางสาวสุมล พิมพลา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-01 ศรีสะเกษ
703 HS3PXT นายสรัญวุฐิ อุตะมะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-04-10 HS3AN:9999-09-14
HS1AM:9999-05-05
ศรีสะเกษ
704 HS3PXZ ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ จันเปรียง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-23 สมทบ:2016-12-29 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
706 HS3PZT นายคำทูล ไชยโชติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-02-12 ศรีสะเกษ
707 HS3PZX นายศิริศักดิ์ อินทร์ชื่น ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-02-23 HS3AN:2017-02-23 ศรีสะเกษ
708 HS3QAN นายประมวล สุจิตร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2016-08-07 สามัญ:2016-01-05 ศรีสะเกษ
710 HS3QAO นายเสมือน พงษ์วัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-16 วิสามัญ:2018-07-15 ศรีสะเกษ
711 HS3QBD นายคมสันต์ ธนาอภินันทน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-24 สมทบ:2021-07-24 ศรีสะเกษ
712 HS3QCB นายวิชัย แสงธรรม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-12-02 สามัญ:2021-12-02 ศรีสะเกษ
713 HS3QDU ส.อ.ชวัลวิทย์ เสียนประเสริฐ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-07-08 วิสามัญ:2016-02-20 กรุงเทพมหานคร
714 HS3QHG นายเพทาย ศิริเศรษฐากุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-04-06 สามัญ:2018-03-04 HS3AK:2017-03-04 ศรีสะเกษ
715 HS3QKB นายกฤต วงศอนันสุนทรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 HS4AS:9999-01-15 ศรีสะเกษ
716 HS3QKR นายสหรัฐ เกื้อกูล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-06-20 HS3AU:2018-06-19 ศรีสะเกษ
717 HS3QKT นายศักดิ์ชาย แสงสว่าง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-15 ศรีสะเกษ
718 HS3QMM นายยิ่งยศ หลาวทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-02-21 สามัญ:2021-10-26 ศรีสะเกษ
720 HS3QMR นายวรภพ เนาวบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-09-05 HS1AB:2021-09-14 ศรีสะเกษ
721 HS3QMX นายโหน ขุนพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-04-24 ศรีสะเกษ
722 HS3QNU นายสุริน โคตะมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-07 HS1AM:2017-12-30 ศรีสะเกษ
723 HS3QOS นายจำเนียร พึ่งพิง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-19 ศรีสะเกษ
724 HS3QQS นายคุณาวุฒิ สืบเสน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-05-21 สามัญ:2022-11-17 HS3AK:2022-11-17 ศรีสะเกษ
726 HS3QVW นายสิรคุปต์ ศรีระษา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-03-16 วิสามัญ:2023-03-16 ศรีสะเกษ
727 HS3QVY นายนัฏพล ดมหอม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-24 วิสามัญ:2021-07-14 ศรีสะเกษ
728 HS3QWC นายอำนาจ ศรีสิงห์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 ศรีสะเกษ
729 HS3QWE นายเสกสิทธิ์ ลาภูตะมะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-24 ศรีสะเกษ
730 HS3QXU นายสิทธิ อินตะนัย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-09 วิสามัญ:2016-10-08 HS3AK:2016-10-08
HS3AK:2015-10-07
ศรีสะเกษ
731 HS3QYI นายอภิชัย คร่ำครวญ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-09-28 ศรีสะเกษ
732 HS3QZI นายณัฐบุญ ยอดคำตัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-02 ศรีสะเกษ
733 HS3RHB นายโสภณ อาจภักดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-06 ศรีสะเกษ
734 HS3RHW นายทองพูล ทุยาวัตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-09-12 HS3AN:2009-12-31 ศรีสะเกษ
735 HS3RMH นายน้อย ถ้ำทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-08-26 ศรีสะเกษ
736 HS3ROX นายอภิชาติ ทนสู้ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-17 สมทบ:2017-10-17 อุบลราชธานี
737 HS3RPY นายณรงค์ ศรีภุมมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-06-18 ศรีสะเกษ
738 HS3RQF นายพงศ์ศิริ บุตรตา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-05-21 ศรีสะเกษ
739 HS3RQI นางสาวสายสุริยา แหวนเงิน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-15 ศรีสะเกษ
740 HS3RSY นายภานุวัตร มะณู ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-11-14 ศรีสะเกษ
742 HS3RVL นายวิชัย สีสัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-03-25 วิสามัญ:2020-03-16 ศรีสะเกษ
743 HS3RVN นายเชิงฉลาด สามารถ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-11 HS3AU:2019-06-11 ศรีสะเกษ
744 HS3RVQ ว่าที่ ร.ต.ฉลอง จันทร์เทพ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-05-19 ศรีสะเกษ
745 HS3RWA นายลุน แสงมาศ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-12-02 วิสามัญ:2021-12-02 ศรีสะเกษ
746 HS3RWE นายนิชกานต์ ผักใหม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-13 สามัญ:2021-11-16 HS3AK:2021-11-15 ศรีสะเกษ
748 HS3RWF นายณัฐพล อุทุมพร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-18 วิสามัญ:2015-12-22
วิสามัญ:2017-01-11
HS3AK:2021-01-11
HS3AK:2015-12-22
ศรีสะเกษ
749 HS3RXO นายชัยเนตร พงษ์เกษ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-15 สมทบ:2016-12-29 HS3AK:2016-12-29
HS3AK:2016-12-29
HS3AK:2016-12-29
ศรีสะเกษ
750 HS3RXU นายจตุมงคลภูมิเดช ประสานพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-10 ศรีสะเกษ
751 HS3RYB นายสมชัย เทียบคุณ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-09-24 ศรีสะเกษ
752 HS3RZA นายวสันต์ ดาบด้วน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-20 ศรีสะเกษ
753 HS3RZD นายสมพงษ์ แก้วธรรม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-19 HS1AM:9999-03-22 ศรีสะเกษ
754 HS3RZG นายวีรชาติ เบ็ญมาศ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-29 ศรีสะเกษ
755 HS3RZH นายจีระศักดิ์ โพธิ์ขาว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-03 ศรีสะเกษ
756 HS3SAD นางสาวจุฑาทิพย์ บุญหนัก ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-11-07 ศรีสะเกษ
757 HS3SAN นายไก่ทอง สุขพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-07-08 ศรีสะเกษ
758 HS3SAP นายกิติศักดิ์ เพชรศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-06-27 ศรีสะเกษ
759 HS3SAQ ส.อ.พลภัทร จิวตระกูล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-06-11 ศรีสะเกษ
760 HS3SBB นายวีรศักดิ์ ม่วงอ่อน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-06-25 ศรีสะเกษ
761 HS3SBI นายนพประดล อุดชาชน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-28 ศรีสะเกษ
762 HS3SBL นายอธิพงษ์ ใจเรือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-03-15 ศรีสะเกษ
763 HS3SBU นายสวัสดิ์ คำโท ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-01 HS1AM:9999-03-22 ศรีสะเกษ
764 HS3SCQ นายณรงค์ ศรีสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-14 ศรีสะเกษ
765 HS3SEO นายบัญชา จันทะสาร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-09-02 HS1AB:2019-09-02 ศรีสะเกษ
766 HS3SEP นายสมเพียร การะเกษ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-02-25 HS1AB:2016-01-20 ศรีสะเกษ
767 HS3SIA นายณรงค์ศักดิ์ แสงมาศ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-02 ศรีสะเกษ
768 HS3SIF นายสนั่น ยอดคำตัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-09-30 ศรีสะเกษ
769 HS3SII นายสง่า คำหล้า ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-10-04 HS1AB:2016-10-04 ศรีสะเกษ
770 HS3SIR นายไพศาล เมืองกลาง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-20 ศรีสะเกษ
771 HS3SIW นายสำราญ บุญรินทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-29 HS1AB:2016-01-29 ศรีสะเกษ
772 HS3SJC นายคนุชาติ ผงธุลี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-09-26 ศรีสะเกษ
773 HS3SKA นายศักดา พงษา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-10-16 HS1AB:2015-08-07 ศรีสะเกษ
774 HS3SKE นายสวัสดิการ ดวงศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-10-01 ศรีสะเกษ
775 HS3SKM นายประจวบ ไพรป่า ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-07-15 ศรีสะเกษ
776 HS3SKV นายมิตรชาย สุพันจิต ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-09-08 HS1AM:2016-10-04 ศรีสะเกษ
777 HS3SKZ นายจันยา เกษชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-10-01 ศรีสะเกษ
778 HS3SLD นายเสียงกังวาล แก้วกุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-05-07 ศรีสะเกษ
779 HS3SLM นายวิสันต์ อินทร์แก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-10-03 ศรีสะเกษ
780 HS3SLT นายบรรทม พรมมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-20 ศรีสะเกษ
781 HS3SMS นายภาณุภณ วงศ์หมั้น ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-01 ศรีสะเกษ
782 HS3SNH นายสมพงษ์ สุธาอรรถ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-06-15 ศรีสะเกษ
783 HS3SNI นายพิทักษ์ พันธมาศ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-06-15 ศรีสะเกษ
784 HS3SNP นายธนัญ พุทธเสน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-06 สามัญ:2021-02-04 HS3AK:2021-02-04 ศรีสะเกษ
785 HS3SNY นายสุเทพ คุ้มชาวนา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-16 วิสามัญ:2018-11-21 ศรีสะเกษ
786 HS3SOD นายวันชัย นารี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-07-02 ศรีสะเกษ
787 HS3SOH นายรุ่งรัตน์ มุ่งหมาย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-10-28 วิสามัญ:2023-10-28 ศรีสะเกษ
789 HS3SQV นายยุทธศักดิ์ อินทะแสง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-26 ศรีสะเกษ
790 HS3SQW นายจันทร์เพ็ญ ศรียันต์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-12 ศรีสะเกษ
791 HS3STB นายนัฏฐวัฒน์ ประเคนรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-27 ศรีสะเกษ
792 HS3SUG นายรัชภูมิ ราศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-11-07 สามัญ:2021-02-02 HS3AK:2021-02-02 ศรีสะเกษ
794 HS3SVT นายสุรชัย อินทจักร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-08 สามัญ:2019-01-16 HS3AK:2017-01-16 ศรีสะเกษ
795 HS3SVU นายสมพร กตะศิลา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-08 วิสามัญ:2019-11-14 ศรีสะเกษ
796 HS3SVX นายระพิน กตะศิลา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-08 สามัญ:2023-03-16 HS3AK:2017-01-01 ศรีสะเกษ
797 HS3SWC นางรุจิรา พงษ์เกษ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-02 สมทบ:2016-12-29 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
798 HS3SWF นายวรรณชัย เทศขันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-03-30 ศรีสะเกษ
799 HS3SWR นายวีระ แก้วเกิด ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-12-22 ศรีสะเกษ
800 HS3SWU นายสายัญ แก้วมหาวงค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-04-03 วิสามัญ:2018-09-30 ศรีสะเกษ
801 HS3SXR นายเอกรัตน์ วงษ์นิล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-12-20 สามัญ:2020-12-20 HS3AK:2020-12-20 ศรีสะเกษ
802 HS3SXU นายบุญค้ำ นิยม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-20 วิสามัญ:2022-07-15 ศรีสะเกษ
803 HS3SXV นายพรสวรรค์ พยอม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-27 ศรีสะเกษ
804 HS3SXW นายไพศาล ใจเด็จ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-23 สามัญ:2021-11-03 HS3AK:2016-11-03 ศรีสะเกษ
805 HS3SYA นายณรงค์ นิลเพชร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-28 วิสามัญ:2015-12-29 ศรีสะเกษ
806 HS3SYB นายสาลี เกษี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-28 วิสามัญ:2019-03-14 HS3AK:2015-12-29 ศรีสะเกษ
807 HS3SYF นายนพดล ม่วงแดง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-27 สามัญ:2015-09-22 ศรีสะเกษ
808 HS3SZI นางสาววรางคณา กระสังข์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-03-10 ศรีสะเกษ
809 HS3TAJ นายศรีปุรเชษฐ์ บุษบงค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-02-17 วิสามัญ:2016-02-13 ศรีสะเกษ
810 HS3TBG นายโรจนศักดิ์ บุญญาสุ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-30 สามัญ:2022-09-26 ศรีสะเกษ
811 HS3TBH นายวิศณุ บุญหนัก ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-01-07 HS3AN:2017-01-07 ศรีสะเกษ
812 HS3TBO นายอ้วย อุตสาหะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-03 ศรีสะเกษ
813 HS3TBW นางอารยา สุระเกษม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-01-21 HS3AU:2017-01-21 ศรีสะเกษ
814 HS3TEL นายสุระศักดิ์ สีสัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-05-13 ศรีสะเกษ
815 HS3TER นายจำลอง สีสัจจา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-03-17 ศรีสะเกษ
816 HS3TFY นายณัฐพล ศรีสวัสดิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-20 ศรีสะเกษ
817 HS3THR นายสุริยา บุ้งทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-01-26 HS2AC:9999-01-25 ศรีสะเกษ
818 HS3TMW นายสุรศักดิ์ ปกป้อง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-06-12 ศรีสะเกษ
819 HS3TPV นายสมใจ ศรีชะนะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-10-20 HS2AC:9999-10-11 ศรีสะเกษ
820 HS3TQL นายพัฒนพงษ์ อุทุม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-09-23 ศรีสะเกษ
821 HS3TUU นายบัญชา สำราญล้ำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-23 สามัญ:2015-11-16 ศรีสะเกษ
822 HS3TVY นางจารุภา พิพิธ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-24 วิสามัญ:2019-02-25 HS3AK:2017-03-24 ศรีสะเกษ
823 HS3TWA นายบุญศรี นราวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-23 สามัญ:2018-08-05 HS3AK:2016-11-16 ศรีสะเกษ
824 HS3TWL นายสมชาย ทิพวัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-20 สามัญ:2022-07-15 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
825 HS3TWM นายอุดร เยี่ยมไธสงค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-20 ศรีสะเกษ
826 HS3TWN นายธีรพล พลหาญ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-17 สมทบ:2017-03-17 HS3AK:2017-03-17 ศรีสะเกษ
827 HS3TYD นายชัด สุภาพ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-06-08 ศรีสะเกษ
828 HS3TYM นายอัณณวิชญ์ ทองจิรัฐิติกาล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-05-27 ศรีสะเกษ
829 HS3TZM นายสมเกียรติ์ จันทร์ภักดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-04-09 ศรีสะเกษ
830 HS3TZV นายดวงพร วงศ์แหล้ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-02-04 ศรีสะเกษ
831 HS3UAF นายประจวบ ศิริบุญ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-06-04 HS1AB:2020-06-04 ศรีสะเกษ
832 HS3UAU นายสมพล จันทร์บุญ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-23 ศรีสะเกษ
833 HS3UAZ นายเขียน สมบัติวงค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-29 สามัญ:2015-12-23 ศรีสะเกษ
834 HS3UCE นายอธิบดี จันทุมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-06-02 วิสามัญ:2021-06-02 อุบลราชธานี
835 HS3UCF นายสุริยันต์ พรมวัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-06-02 สมทบ:2021-06-02 อุบลราชธานี
836 HS3UCR นางสาวกัลยาณีย์ คลังจันทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-08-14 สามัญ:2021-10-25 ศรีสะเกษ
837 HS3UDA นายนิพนธ์ สิริพิริยะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-06-24 สามัญ:2021-05-18 HS3AK:2021-05-18 สุรินทร์
838 HS3UDS นายสายันต์ หงษ์จันทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-11-30 HS1AM:9999-12-02 ศรีสะเกษ
839 HS3UEZ นายอนุชาติ คำใบ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-06-14 HS1AB:2016-06-14 ศรีสะเกษ
840 HS3UFN นายวุฒิพงษ์ กาหลง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-21 ศรีสะเกษ
841 HS3UFO นางสาววรวรรณ กาญจนสมวงศ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-26 ศรีสะเกษ
842 HS3UFQ นายเทวารัตน์ เรืองคำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-05-27 ศรีสะเกษ
843 HS3UFX นายชูเกียรติ ปิยภิญโญภาพ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-11 สมทบ:2017-07-14 อุบลราชธานี
844 HS3UGO นายสลิน ดอกพอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-30 ศรีสะเกษ
845 HS3UGZ นายลิขิต ปรารมย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-20 ศรีสะเกษ
846 HS3UHP นายณรงค์ชัย แจ่มจรัสเชื้อสกุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-08-09 วิสามัญ:2021-07-31 ศรีสะเกษ
847 HS3UHT นายสมพร หนองหงอก ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-08-05 ศรีสะเกษ
848 HS3UIA นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มะณี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-29 HS1AB:2013-03-29 ศรีสะเกษ
849 HS3UID นายสัมฤทธิ์ ไชยงาม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-27 ศรีสะเกษ
850 HS3UIU นายเกรียงไกร ศรีแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-14 ศรีสะเกษ
851 HS3UJE ส.ต.ถนอมศักดิ์ สงพิมพ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-26 สมทบ:2017-07-26 ศรีสะเกษ
852 HS3UJF ส.ต.วีรศักดิ์ สุระอามาตย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-26 สมทบ:2017-07-26 สุรินทร์
853 HS3UJQ นายกฤษฎาพร สัพวาหะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-20 ศรีสะเกษ
854 HS3UKD นายสมเกียรติ นามเสนา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-28 ศรีสะเกษ
855 HS3UMA นายสมปอง อุดมทวี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-17 สมทบ:2021-10-17 สุรินทร์
856 HS3UMN นายมงคล สังฆพรม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-27 สมทบ:2021-10-31 อุบลราชธานี
857 HS3UMP นายธีรชัย ผมพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-13 สามัญ:2018-07-15 HS3AK:2016-09-21 ศรีสะเกษ
858 HS3UNB นายจีระวัฒน์ จังอินทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-25 วิสามัญ:2022-09-14 ศรีสะเกษ
859 HS3UPF นายสุภชัย นามวิชา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-08 ศรีสะเกษ
860 HS3UQZ นายสุพัฒน์ สาริดดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-07 HS4AS:9999-01-17 ศรีสะเกษ
861 HS3URL นายบุญส่ง วงค์แสง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-11-10 ศรีสะเกษ
862 HS3UTU นายธนภัทร ชองรัมย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-12-29 สามัญ:2015-12-09 HS3AN:2016-12-27 นครราชสีมา
863 HS3UTZ นายเกรียงไกร ใสแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-03-13 สามัญ:2023-07-15 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
865 HS3UUC นายสุรศักดิ์ บังลาบ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-04-23 ศรีสะเกษ
866 HS3UUF นายสุชาติ บังลาบ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-25 ศรีสะเกษ
867 HS3UZW นายวันชัย เพ็งพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-14 ศรีสะเกษ
868 HS3VAD นายสังวาลย์ สัมโย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-22 HS8AT:9999-11-19
HS8AT:2017-06-24
ศรีสะเกษ
869 HS3VAJ นายคาวุต สมพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-12-07 สมทบ:2021-12-07 อุบลราชธานี
870 HS3VBW นายประยัด ปิยะวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-02-15 ศรีสะเกษ
871 HS3VCI นายสิริชัย สมใจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-02-17 วิสามัญ:2022-07-24 ศรีสะเกษ
872 HS3VEL นายมนตรี ชูคำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 ศรีสะเกษ
873 HS3VEW นายจิรบูรณ์ ชาดง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-02-16 สามัญ:2020-09-20 HS3AK:2020-09-20 ศรีสะเกษ
874 HS3VFD นายสาคร วิทจิตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-07-08 ศรีสะเกษ
875 HS3VGL นายนิพนธ์ หงษ์ศิริ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-10-21 HS4AS:2020-10-21 ศรีสะเกษ
876 HS3VGU นายวินัย ทองสวัสดิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-02-02 สามัญ:2019-01-17 HS3AK:2017-01-17 ศรีสะเกษ
877 HS3VHG นายบรรจบ ประจักษ์แจ้ง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-03-01 ศรีสะเกษ
878 HS3VHH นายจตุพร ประจักษ์แจ้ง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-03-01 ศรีสะเกษ
879 HS3VHR นายณัฐนนท์ ยอดโพธิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-12-02 ศรีสะเกษ
880 HS3VHW นายใหม่ โปร่งจิตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-10 ศรีสะเกษ
881 HS3VIF นายธนรัฐ หมอทิพย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-24 ศรีสะเกษ
882 HS3VIH นายเซริญ สมร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-03-28 สามัญ:2022-03-26 ศรีสะเกษ
883 HS3VII นายสริด ทรารมย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-03-28 สามัญ:2022-03-26 ศรีสะเกษ
884 HS3VKE นายยศวัฒน์ พิมพ์รัตนโชติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-06-09 สามัญ:2018-07-13 HS3AK:2017-02-04 ศรีสะเกษ
885 HS3VKF นายอุทัย สมบัติวงค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-01-18 HS3AU:2017-01-18 ศรีสะเกษ
886 HS3VKT นายอานนท์ ผงกุลา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-02-04 HS4AK:2021-02-10 ศรีสะเกษ
887 HS3VLB นายไชยเชษฐ์ ประเสริฐสังข์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-09-01 HS1AB:2016-09-01 ศรีสะเกษ
888 HS3VLU นายทองคำ มากมี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-30 วิสามัญ:2017-10-26 HS3AU:9999-02-14 อุบลราชธานี
889 HS3VLV นายสมพงค์ รัตนพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-03-12 HS1AM:2018-04-07 ศรีสะเกษ
890 HS3VNC นายเผด็จ ใบบุญ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-08-14 สมทบ:2018-06-23 ศรีสะเกษ
891 HS3VNF นายประพันธ์ ศรีสิงห์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-09-23 HS1AM:9999-09-01 ศรีสะเกษ
892 HS3VOF นายกษฎาภร สมเสนาะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-12 วิสามัญ:2021-07-07 ศรีสะเกษ
893 HS3VOR นายประสิทธิ์ คำเสียง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-10-08 ศรีสะเกษ
894 HS3VOU นายศิริวัฒน์ ไชยสิทธิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-08-08 HS1AB:2017-08-31 ศรีสะเกษ
895 HS3VPQ นายทองสุข อิ่มเปรม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-10-01 HS1AB:2022-08-16
HS1AM:2016-11-01
ศรีสะเกษ
896 HS3VQE นายพุทธา ธิพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-12-24 HS3AU:2016-12-24 ศรีสะเกษ
897 HS3VRE นายสวัสดิ์ กิ่งใจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-07-20 สามัญ:2020-07-13 HS3AK:2020-07-12 ศรีสะเกษ
898 HS3VSG นายชนะชัย สนิทพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-30 สมทบ:2017-05-30 HS3AK:2017-05-30 สุรินทร์
899 HS3VSK นายประสิทธิ์ หนองหงอก ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-02-08 HS7AT:9999-01-28 ศรีสะเกษ
900 HS3VTJ นายวรวุฒิ คูณคำตา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-08-16 ศรีสะเกษ
901 HS3VUQ นายศุภฤกษ์ฤทธิ์ มังษะชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-10-04 วิสามัญ:2018-09-19 ศรีสะเกษ
902 HS3VUR นายวีรศักดิ์ ศรียันต์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-01-18 ศรีสะเกษ
903 HS3VVJ นายธรรมสรณ์ พงษ์จรัสจิรเดช ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-01-27 สมทบ:2021-01-25 HS3AK:2021-01-25 ศรีสะเกษ
904 HS3VVV นายประสิทธิ์ ศรีกะชา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-10-04 ศรีสะเกษ
905 HS3VWQ นายทองปาน จันทร์นวล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-01-11 HS1AM:2017-01-31 ศรีสะเกษ
906 HS3VXM นายไชยยันต์ ดังประภา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-11-30 ศรีสะเกษ
907 HS3VXN นายอภิสร ทองเรือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-05-02 สมทบ:2018-05-03 อุบลราชธานี
908 HS3VYA นายสนั่น โพธิบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-08-03 HS4AK:2022-08-01 ศรีสะเกษ
909 HS3VYS นางสาววราภรณ์ มุ่งหมาย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-11-08 ศรีสะเกษ
910 HS3VYU นายสาธิต ดอกเขียว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-11-12 ศรีสะเกษ
911 HS3WAB นายทองมวล ศรีภักดิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-11-12 HS1AM:9999-12-02 ศรีสะเกษ
912 HS3WAM นายเอกพงษ์ เขียวอ่อน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-11-11 ศรีสะเกษ
913 HS3WAP นายบุญเพ็ง กล่ำพุทธา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-09-28 สมทบ:2017-09-28 อุบลราชธานี
914 HS3WAR นายเฉลียว อนุชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-06-20 สมทบ:2021-06-20 อุบลราชธานี
915 HS3WCP นายพีรพล ทุ่มโมง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-04 สมทบ:2017-10-05 ระยอง
916 HS3WEA นายมนตรี รัตนะโสภา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-02-28 วิสามัญ:2020-12-29 HS3AK:2020-12-29 อุบลราชธานี
917 HS3WGW นายวัชรากร สุราวุธ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-25 HS1AB:2017-05-25 ศรีสะเกษ
918 HS3WGY นายพัทธดนย์ ชิณวงศ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-29 ศรีสะเกษ
919 HS3WIH นายสมหมาย บุดดาวงค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-02 HS1AM:2017-04-01 ศรีสะเกษ
920 HS3WIK นายสมศักดิ์ สุนันท์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-02-23 สมทบ:2021-02-14 HS3AK:2021-02-14 ศรีสะเกษ
921 HS3WIR นายนิกร แอ่งสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-02-28 วิสามัญ:2021-02-21 HS3AK:2021-02-21 สุรินทร์
922 HS3WIY นางสาวธนกมล หาญสู้ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-02-22 HS3AU:2023-02-22 ศรีสะเกษ
923 HS3WIZ นายสามารถ ประยศ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-02-22 HS3AU:2023-02-22 ศรีสะเกษ
924 HS3WKC นายอุทิศ อินทะชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-16 HS1AM:2017-06-03 ศรีสะเกษ
925 HS3WKG ว่าที่ ร.ต.อุดม บุญขาว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-09-17 สมทบ:2022-09-01 ศรีสะเกษ
926 HS3WKM นายสิทธิศักดิ์ ชินวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-18 HS1AM:2017-06-03 ศรีสะเกษ
927 HS3WKN นายภาวัต ชัยวิเศษ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-05-26 HS1AB:2022-05-26 ศรีสะเกษ
928 HS3WKT นายสว่าง ไกรษี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-03-20 HS3AU:2023-03-20 ศรีสะเกษ
929 HS3WKZ นายภาวิต กันยาโพธิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-06-25 HS1AM:2018-06-30 ศรีสะเกษ
930 HS3WLK นายปรวุฒิ สว่างภพ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-04-18 ศรีสะเกษ
931 HS3WLL นางสาวณัฏฐราวดี ทานะกิจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-06-23 สมทบ:2017-06-24 อุบลราชธานี
932 HS3WLN นายกษิต พิมพ์นนท์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-03 สมทบ:2017-10-23 ศรีสะเกษ
933 HS3WLO นางเพียรพรรณ อรรคบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-22 วิสามัญ:2021-05-02 HS3AK:2021-05-02 ศรีสะเกษ
934 HS3WLP นายสุริยา จันทสิทธิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-03-13 HS1AM:9999-04-07 ศรีสะเกษ
935 HS3WLT นายสนพิชัย วงษ์ขันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-17 วิสามัญ:2017-04-23 HS3AK:2017-04-23 ศรีสะเกษ
936 HS3WMF นายขวัญชัย ชาลี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-22 สามัญ:2019-06-05 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
937 HS3WMM นายธีรพล พันธุ์เปรม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-02-13 HS1AM:2019-03-02 ศรีสะเกษ
938 HS3WQZ นายมนูล สาระวัล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-12-02 วิสามัญ:2021-12-02 ศรีสะเกษ
939 HS3WSJ นายยศกร พลพวก ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-02-11 HS1AB:2017-02-23 ศรีสะเกษ
940 HS3WSK นายเฉลิมพล ชาติเชื้อ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-06-05 ศรีสะเกษ
941 HS3WSZ นายเกษมสันต์ นิสัย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-09-16 HS6AB:2016-12-31 ศรีสะเกษ
942 HS3WTM นายโชคดี กองทรัพย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-11 HS1AB:2022-01-04 ศรีสะเกษ
943 HS3WUK นายคธาวุธ หอมจันทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-19 สมทบ:2021-10-20 อุบลราชธานี
944 HS3WUM นายสุเมตร ธรรมวงค์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-04-10 HS1AN:9999-04-05 ศรีสะเกษ
945 HS3WWQ นายนิวัฒน์ ทองขาว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-07 HS1AM:2017-10-31 ศรีสะเกษ
946 HS3WXW นายบุญธรรม วงมาเกษ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-02-27 HS4AL:2019-02-24 ศรีสะเกษ
947 HS3WYF นายสุกฤษฎิ์ ดวนสูง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-08-18 สามัญ:2016-12-29 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
948 HS3WZM นายบุญถิ่น วงพินิจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-02-11 HS1AN:2021-02-14 ศรีสะเกษ
949 HS3XAP นายณัฐพล โทษา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-08-08 ศรีสะเกษ
950 HS3XBW นายสุริยา ทองทิพย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2016-09-01 วิสามัญ:2015-12-29 ศรีสะเกษ
952 HS3XCE นายทองดี เจริญรัมย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-10-24 สมทบ:2018-10-27 บุรีรัมย์
953 HS3XCF นายปกรณ์ สมสนิท ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-09-01 วิสามัญ:2023-11-03 HS3AK:2018-01-31
HS3AK:2016-05-30
ศรีสะเกษ
954 HS3XCS ว่าที่ ร.ต.ภพธร แห่งธรรม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-08-25 HS2AS:9999-11-01 ศรีสะเกษ
955 HS3XCX นายสันติชัย หอมดวงศรี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-10 HS2AR:9999-06-01 ศรีสะเกษ
956 HS3XDQ นายบุญถม คุริรัง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-29 สมทบ:2021-11-29 ยโสธร
957 HS3XEG นายบัวแก้ว จรเด็จ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-26 สมทบ:2017-10-22 ศรีสะเกษ
958 HS3XEW นายธีรชาติ สมาธิ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-10-01 HS4AK:2023-09-28 ศรีสะเกษ
959 HS3XGE นายประเสริฐ พันธ์แก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2016-11-06 วิสามัญ:2023-06-20 สุรินทร์
961 HS3XHG นายสุทิวัส ถ้วยทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2016-11-28 ศรีสะเกษ
962 HS3XHJ นายสมศักดิ์ สารชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2016-12-01 HS1AM:9999-09-01 ศรีสะเกษ
963 HS3XHL นายธาดาวัฒน์ สีตะวัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2016-12-07 ศรีสะเกษ
964 HS3XHN นายมงคล ผลโสม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2016-12-08 ศรีสะเกษ
965 HS3XIL นางสาวสุกัญญา ษรเสริม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2016-12-28 ศรีสะเกษ
966 HS3XJ นายศิริเกษ หมายสุข ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 วิสามัญ:2021-01-18 HS3AK:2021-01-18 อุบลราชธานี
967 HS3XJA นายศรีไพร ทองคำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-01-18 ศรีสะเกษ
968 HS3XJC นายบัญชา วงษ์ชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-02-28 ศรีสะเกษ
969 HS3XJD นายบัญชา แซ่เตีย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-26 HS3AU:2022-01-26 ศรีสะเกษ
970 HS3XJE นายคชินทร์ มูลจัด ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-11 HS1AB:9999-08-14
HS1AB:2016-05-10
ศรีสะเกษ
971 HS3XJY นายสลิด พรมจันทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-02-13 HS1AB:2022-02-13 ศรีสะเกษ
972 HS3XOI นายสุริยันต์ ศรีธรณ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-08-14 สมทบ:2018-05-08 ศรีสะเกษ
973 HS3XPM นายเอกรินทร์ เลิศจิตรเลขา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-02-02 ศรีสะเกษ
974 HS3XRB นายอรรฆกร เข็มทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-05 HS1AY:2022-05-24 ศรีสะเกษ
975 HS3XRR นายคมสันต์ สีดา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-09-13 HS1AB:2022-09-10 ศรีสะเกษ
976 HS3XRU นายชัยสมร ศรีหดม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-02-05 ศรีสะเกษ
977 HS3XTM นายอุดร แก้วคำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-02-07 ศรีสะเกษ
978 HS3XTW นายประสิทธิ์ แสงทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-02-08 ศรีสะเกษ
979 HS3XUL นางสาวภักค์สุพัชร ผลหิรัญทวีโชค ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-07-11 สมทบ:2022-03-20 อุบลราชธานี
980 HS3XVR นางพนิดา อุทุม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-02-12 ศรีสะเกษ
981 HS3XWF นางสาวจิรัชยา จำปาเรือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-02-13 ศรีสะเกษ
982 HS3XXA นายธนาชัย ใสแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-07-30 สามัญ:2018-07-15 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
983 HS3XZL นายวีรวิชญ์ เมธีพิสิษฐ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-08-27 ศรีสะเกษ
984 HS3YAN นายบุญชู สถิร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-02-23 สมทบ:2017-11-11 HS3AS:2021-12-31 สุรินทร์
985 HS3YBD นายชนะ แก้วกิจ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-02-21 HS1AM:9999-07-15
HS1AM:2018-03-03
ศรีสะเกษ
986 HS3YCB นายไพรวรรณ์ บุญญาพงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-03-01 HS1AM:9999-10-23 ศรีสะเกษ
987 HS3YCH นายสุน คำขาว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-02-28 HS1AM:9999-07-15
HS1AM:2018-04-07
ศรีสะเกษ
988 HS3YDG นายประเสริฐ สาพิมาน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-02-13 HS1AM:2018-03-03 ศรีสะเกษ
989 HS3YDH นายพีระชัย สีสลับ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-03-12 ศรีสะเกษ
990 HS3YDK นายไพรัตน์ พรรณา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-03-12 ศรีสะเกษ
991 HS3YDN นายสุพจน์ คำมีมัด ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-02-27 สมทบ:2022-02-21 ศรีสะเกษ
992 HS3YDO นายไตรสิทธิ์ นวไชยเสนา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-02-27 สมทบ:2022-02-21 ศรีสะเกษ
993 HS3YDR นายสุทัศน์ ศรีแก้ว ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-03-14 วิสามัญ:2016-01-17 สุรินทร์
994 HS3YEJ นายวิเศษ วงค์ใหญ่ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-03-27 ศรีสะเกษ
995 HS3YEK นายวัฒนา ป้องเศร้า ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-03-27 ศรีสะเกษ
996 HS3YER นายคงศักดิ์ สุดสังข์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-03-29 ศรีสะเกษ
997 HS3YFL นายสุธนัย สุขเกิด ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-07-02 วิสามัญ:2023-07-02 สุรินทร์
998 HS3YGV นายฉัตรชัย ก้องสนั่น ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-01-31 HS1AM:2017-06-03 ศรีสะเกษ
999 HS3YHD นายวรวุฒิ วรรณทะวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-05-07 ศรีสะเกษ
1000 HS3YHO นายอภิรักษ์ ลือชา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-05-10 วิสามัญ:2023-11-17 ศรีสะเกษ
1001 HS3YHV ส.อ.ธนากร สุเมธิวิทย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-05-14 สามัญ:2016-12-29 HS3AK:2016-12-29 ศรีสะเกษ
1002 HS3YHW นายศักดิ์ชาย ศรีดาชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-08-06 วิสามัญ:2018-06-27 ศรีสะเกษ
1003 HS3YHX นายเสนีย์ ทำมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-05-14 ศรีสะเกษ
1004 HS3YHY นายสมพร ใบทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-05-14 ศรีสะเกษ
1005 HS3YHZ นางกัลยา ทำมา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-05-14 ศรีสะเกษ
1006 HS3YIE นายณัฐวิทย์ ปรือปรัง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-05-16 ศรีสะเกษ
1007 HS3YIX นายมงคล บุญโย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-10-10 HS1AN:2019-10-31 ศรีสะเกษ
1008 HS3YJN ร.อ.ไก่แก้ว สุขวงษ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-05-24 HS1AB:2022-05-24 ศรีสะเกษ
1009 HS3YJT นายสะมิตร แต้มงาม ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-05-30 ศรีสะเกษ
1010 HS3YJV นายเก่ง สีสัน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-05-30 ศรีสะเกษ
1011 HS3YJW นางสาวณัฏฐากร บุญบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-07-30 HS2AS:9999-01-01 ศรีสะเกษ
1012 HS3YKI นาย ชาญเวช สะใบ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-05-31 ศรีสะเกษ
1013 HS3YKJ นายพิชิตชัย โพธิสาร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-03-16 วิสามัญ:2023-03-15 ศรีสะเกษ
1014 HS3YKK นายอาภากร ท้าวธงชัย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-10-04 สมทบ:2018-08-06 ศรีสะเกษ
1015 HS3YKT นายอัครพล พงษ์เกษ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-08-21 ศรีสะเกษ
1016 HS3YKW นายชัยรัตน์ พละศักดิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-09-04 ศรีสะเกษ
1017 HS3YLF นายวารินทร์ วรรณทอง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-07-30 วิสามัญ:2018-07-05 ศรีสะเกษ
1018 HS3YLG นายอธิราช อึ้งทรงตระกูล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-08-06 สามัญ:2021-06-06 ศรีสะเกษ
1019 HS3YLI นายชาติกล้า กิ่งวิชิต ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-06-12 สามัญ:2015-12-29 ศรีสะเกษ
1020 HS3YQS นายวุฒิชัย สีนอเนตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-07-04 HS1AM:2018-09-01 ศรีสะเกษ
1021 HS3YRQ นางสาวรัตนา หาระสาย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-06-24 ศรีสะเกษ
1022 HS3YST นางสาวสมพร ศีรษะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-06-25 ศรีสะเกษ
1023 HS3YTP นางสาวบุษยมาส ดาวเรือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-07-06 HS3AU:2018-07-06 ศรีสะเกษ
1024 HS3YTS นายสมาน ดาวเรือง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-07-06 HS3AU:2018-07-06 ศรีสะเกษ
1025 HS3YVA นายอาวุธ สีดาพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-06-28 ศรีสะเกษ
1026 HS3YZN นายประพันธ์ สุระโยธิน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-07-08 ศรีสะเกษ
1027 HS3ZAS นายกิติพงษ์ โคตา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-07-10 ศรีสะเกษ
1028 HS3ZAT นายอาคม บุญพามา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-07-11 ศรีสะเกษ
1029 HS3ZBA นายณรงค์ ศรียงยศ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-07-12 ศรีสะเกษ
1030 HS3ZCF นางสาวรุจิรา สรรพประเสริฐ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-07-16 สามัญ:2016-06-02 นครราชสีมา
1031 HS3ZID นายประกิจ จันดำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-07-26 ศรีสะเกษ
1032 HS3ZJB นางสาวปาริชาติ จองสว่าง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-07-30 ศรีสะเกษ
1033 HS3ZJC นางสายสุณี แสงมาศ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-07-30 วิสามัญ:2017-12-02 ศรีสะเกษ
1034 HS3ZKX นายอภิสิทธิ์ สมมั่น ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-01-16 HS2AS:9999-11-01 ศรีสะเกษ
1035 HS3ZMT ว่าที่ ร.ต.ทนงชัย อินทวงศ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-04-24 HS3AB:2018-04-04 ศรีสะเกษ
1036 HS3ZPT นายพัฒนพงษ์ โคนัก ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-08-15 ศรีสะเกษ
1037 HS3ZRG นายสุภะ ประสมสุด ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-02-07 ศรีสะเกษ
1038 HS3ZRK นายสมัย อักขี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-08-21 ศรีสะเกษ
1039 HS3ZRZ นางสาวสุภาภรณ์ ศรีบัวบาล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-08-26 ศรีสะเกษ
1040 HS3ZUJ นายสันติ วงษ์คำ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-18 ศรีสะเกษ
1041 HS3ZVR นายณัฐนนท์ ลำสมุทร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-11-05 HS3AU:9999-11-06 ศรีสะเกษ
1042 HS3ZWN นายชรินทร์ บุญจันทร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-20 ศรีสะเกษ
1043 HS3ZWS นายธนิเทพ วงษ์ภักดี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-20 ศรีสะเกษ
1044 HS3ZWV ด.ญ.สุวพิชญ์ พิพิธ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-20 วิสามัญ:2019-02-25 HS3AK:2017-03-24 ศรีสะเกษ
1046 HS3ZWW ด.ช.ไตรทศ พิพิธ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-20 วิสามัญ:2019-02-25 HS3AK:2017-03-24 ศรีสะเกษ
1048 HS3ZXB นายสุรวุฒิ ไชยทิพย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-02-07 HS3AU:2023-02-07 ศรีสะเกษ
1049 HS3ZXD นายสุธรรม นันกลาง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-20 สามัญ:2018-07-15 HS3AK:2021-02-04 ศรีสะเกษ
1050 HS3ZXE นายวิชิตชัย แสงนวล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-12-17 สามัญ:2018-07-13 ศรีสะเกษ
1052 HS3ZXL นายกำพล ขุนนรา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-10-04 สมทบ:2018-09-29 ยโสธร
1053 HS3ZXP นายจิตบุณย์ ขุนนรา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-10-04 สมทบ:2018-09-29 ยโสธร
1054 HS3ZXY นางสาวฐิติยา พละศักดิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2017-09-23 ศรีสะเกษ
1055 HS3ZZE นางสาวนงนุช สุริยะมณี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-08-28 สามัญ:2018-08-26 ศรีสะเกษ
1056 HS3ZZF นายวิชัย สุริยะมณี ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-08-28 วิสามัญ:2018-08-26 ศรีสะเกษ
1057 HS4CEB ว่าที่ ร.ต.ดนัย นนทะชาติ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-08-24 ศรีสะเกษ
1058 HS4CKW นายประสิทธิ์ วิรุณพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-03-11 ศรีสะเกษ
1059 HS4DLU นายบุญเลิศ ทับทิมไสย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-15 ศรีสะเกษ
1060 HS4ERE นายอภิวิชญ์ สมบูรณ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2000-01-05 สามัญ:2015-11-23 HS0AC:2017-05-11 กรุงเทพมหานคร
1062 HS4GCW นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-10-24 สามัญ:2021-10-24 ศรีสะเกษ
1063 HS4GGG นายบัญญัติ เสนจันทร์ฒิไชย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-12-17 วิสามัญ:2015-12-17
วิสามัญ:2027-11-16
HS3AK:2027-11-15 ศรีสะเกษ
1064 HS4IAW นายบดินทร์เดช เสนจันทร์ฒิไชย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-05-18 HS1AB:2018-05-18 ศรีสะเกษ
1065 HS4KBD นายบุญศรี กันสา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-21 สมทบ:2017-03-23 HS4AR:9999-05-26
HS4AR:2017-03-23
HS3AK:2017-03-23
ร้อยเอ็ด
1066 HS4KHK นายรำไพ กั้วพิศมัย ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2023-07-23 วิสามัญ:2023-07-22 กาฬสินธุ์
1067 HS4KP นายดำริห์ รินทะวงศ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-09 HS1AM:2017-04-01 ศรีสะเกษ
1068 HS4MSO นางสาวพิชญรัศมิ์ นพรัตน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-05-03 สมทบ:2017-05-03 นนทบุรี
1069 HS4MUL นางธนพร สิทธิศาสตร์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-21 สมทบ:2017-03-23 HS4AR:2017-03-23
HS3AK:2017-03-23
ร้อยเอ็ด
1070 HS4NMA นายประสาร รัตนพลแสน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-09-29 สมทบ:2017-09-29 มหาสารคาม
1071 HS4OJL พระนิติศาสตร์ สุภาโภชน์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-08-06 วิสามัญ:2021-08-03 ร้อยเอ็ด
1073 HS4PHO นายทองใบ มะณีออน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-01-07 สามัญ:2021-11-16 HS3AK:2021-11-15 ศรีสะเกษ
1074 HS4QYH นายณัฐกานต์ คำสวาสดิ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-21 สมทบ:2017-03-23 HS4AR:2017-03-23
HS3AK:2017-03-23
ร้อยเอ็ด
1075 HS4RCK นายปริเยศ เวชกามา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-21 สมทบ:2017-03-23 HS4AR:2017-03-23
HS3AK:2017-03-23
ร้อยเอ็ด
1076 HS4TEM นายนิยม อ่อนพุทธา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-11-17 สามัญ:2021-12-29 HS3AK:2016-12-29 ร้อยเอ็ด
1078 HS4TTB นายกุศล สิถิระบุตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-02-16 วิสามัญ:2016-02-02 ศรีสะเกษ
1079 HS4TVJ นายสิทธิรักษ์ ภูนะ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-21 วิสามัญ:2017-03-23 HS3AK:2017-03-23 ร้อยเอ็ด
1080 HS4USW นายจำเริญ คำสอน ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 วิสามัญ:2016-01-17 ร้อยเอ็ด
1081 HS4USY นายสุเทพ เกษละคร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 วิสามัญ:2016-01-17 ร้อยเอ็ด
1082 HS4USZ นายพรมมา สอนวิชา ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-01-18 วิสามัญ:2016-01-17 ร้อยเอ็ด
1083 HS4VC นายปองกฤศ วรฉัตร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-04-04 สมทบ:2021-04-05 สุรินทร์
1084 HS4WRE นายทนงศักดิ์ เศวตกุญชร ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-06-07 สมทบ:2021-06-07 ร้อยเอ็ด
1085 HS4YUP นายณภัทร เกริกนิธิดล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-07-06 สมทบ:2022-07-06 ร้อยเอ็ด
1086 HS5IBV นายณัฐธรชนม์ สิริโชติสกุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2018-01-01 สามัญ:2018-07-24 HS3AK:2017-02-04 ศรีสะเกษ
1087 HS5PZJ นายสายยนต์ อุดมพันธ์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-11-13 สมทบ:2021-11-21 ลำพูน
1088 HS6FBA นายชาตรี หวังศุภางค์กุล ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-07-31 สมทบ:2021-07-07 สุโขทัย
1089 HS7IOC นายสิรเศรษฐ์ ภัทรกิตติรัชต์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2021-03-17 สามัญ:2017-03-17 HS3AK:2017-03-17 ศรีสะเกษ
1090 HS8PRN นายไพรัตน์ รอดนิตย์ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2022-07-04 HS8AS:2022-08-10 ศรีสะเกษ
1091 HS9GLU นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2019-10-27 ศรีสะเกษ
1092 HS9YEW นางสาวศศินา ลอตันหยง ใบอนุญาตขั้นต้น (BAROL) 2020-06-09 สมทบ:2017-04-24 HS3AK:2017-04-24 ศรีสะเกษ